เมื่อเช้านี้ผมได้มีโอกาสร่วมประชุมเตรียมงาน เวทีนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ของ สสส. ในการจัดเวทีครั้งแรกนี้ทาง สคส. (โดยคุณฉันทลักษณ์ และคุณพันธุ์บุณย์)  รับจะเป็นผู้ดำเนินการให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อที่ทีมงานและผู้รับผิดชอบโครงการของ สสส. จะได้นำไปใช้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไปได้

          การสร้างเสริมสุขภาวะในสถานประกอบการ หรือ “Happy Workplace” ที่พูดถึงนี้ อาจจะมีผู้ตีความไปต่างๆ นานา  แต่จากการศึกษาโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานจังหวัดชลบุรี ของ สสส. ได้มีการวางกรอบไว้กว้างๆ เป็น “Happy 8” ดังนี้ครับ:

      1 . Happy Body     มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

     2. Happy Heart    มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน

     3. Happy Society มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่คนทำงานและพักอาศัย มีสังคมที่ดี

     4. Happy Relax    รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ

     5. Happy Brain   มีการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและ ความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน

     6. Happy Soul     มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

     7. Happy Money มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้

     8. Happy Family   มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

          ผมมองว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้ง 8 ประเด็นนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ใช้ชี้วัดคุณภาพชีวิตของผู้ที่ทำงาน (Quality of Work Life หรือ QWL) ได้ แน่นอนครับ เป้าหมายของผู้ประกอบการก็คือการทำกำไร  แต่ในหลักการบริหารสมัยใหม่ได้พิสูจน์แล้วว่าต้อง มุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) เป็นอันดับแรก ต้องทำให้ ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ให้ได้ก่อน  กำไรที่ได้จึงจะยั่งยืน และสิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือ  พนักงานต้องมีความสุขก่อน จึงจะให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้   และในทางตรงกันข้าม ถ้าพนักงานไม่มีความสุข การทำงานและการให้บริการก็จะทำได้ไม่ดีนัก....

          จากการที่ได้มีโอกาสคลุกคลีกับผู้ที่ปฏิบัติงานในหลายองค์กร ผมพยายามเรียนรู้อยู่เสมอว่า อะไรคือปัจจัยหลักที่ทำให้คนทำงานได้อย่างมีความสุข ...และจะขอสรุปประเด็นหลักๆ ไว้ดังนี้ :

     1. ตัวเนื้องานเอง.... มีความท้าทายอยู่ในเนื้องานหรือไม่?.....งานนี้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดงศักยภาพหรือไม่?..... ทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าหรือไม่?

     2. วัฒนธรรมการทำงาน.... เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตัดสินใจ ได้มีส่วนร่วม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Ownership) หรือไม่?

     3. ปัจจัยแวดล้อม.... สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยหรือไม่?.... ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร?

     4. ภาวะผู้นำ.... ส่งเสริมการทำงานหรือไม่? .....มีการให้ทิศทางที่ชัดเจนหรือไม่? ..... สามารถสร้างขวัญและกำลังใจได้ดีเพียงใด?

          ประเด็นสุดท้าย (ข้อ 4) นี่แหละครับ  ที่ผมสนใจมากที่สุด เพราะเป็นประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับทั้งสามประเด็นข้างต้นอย่างแยกไม่ออก  และในหลายๆ หน่วยงาน  พนักงานมักจะพูดออกมาคล้ายๆ กันว่า  ถ้า หัวหน้า มีภาวะผู้นำ หรือแค่ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างได้  แค่นี้พนักงานก็แสนจะสุขใจ และได้ Happy Workplace ขึ้นมาแบบทันตาเห็นเลยทีเดียว !!