UKM-8 : การเสริมสร้างสมรรถนะ


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 1 เรื่องเล่าที่ 1
ผู้เล่า : รังสรรค์ เนียมสนิท
จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง : การเสริมสร้างสมรรถนะ

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

        ใช้การจัดทำสมรรถนะ (Competency-based system) ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้

        1. วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายในประเด็นที่ยังขาดความรู้

        2. ใช้ฐานข้อมูลบุคลากรมาจัดกลุ่มตามบริบทของมหาวิทยาลัย

        3. จัดทำคุณสมบัติเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ

        4. ปรับทัศนะคติเชิงบวกและสนับสนุนการทำงานของกองการเจ้าหน้าที่

        5. ระดมความคิดเห็นในแต่ละกลุ่ม โดยใช้กลุ่มบุคลากรดีเด่นที่ได้ 2 ขั้น มาพูดในลักษณะ best practice และการจัดประชุมแบบโต๊ะจีน

จากนั้น

        - จัดโครงสร้างองค์กร

        - ทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

        - เส้นทางการพัฒนา (career path)

        - ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์

        - การพัฒนาบุคลากร

ปัญหาและอุปสรรค คือ เป็นองค์กรใหญ่ การปฏิบัติแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาในการขับเคลื่อน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

        1. ทีมงานดี (กองการเจ้าหน้าที่ + ทีมทำงาน )

        2. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

        3. จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร (นบอ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

คุณลิขิต
         1. ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
         2. นางสุนิสา พรหมมณี

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#รังสรรค์#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#เนียมสนิท

หมายเลขบันทึก: 58179, เขียน: 09 Nov 2006 @ 15:33 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)