นภาษาอังกฤษมีเครื่องหมายวรรคตอน( punctuation)หลายอย่าง เครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยให้เราเดาคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจได้ เครื่องหมายวรรคตอน(punctuation) เช่น

   commas (,   

               

    quotation marks(   ) เครื่องหมายคำพูด    

              

   dashes(-  

   parentheses ( ) วงเล็บ  

  ดูตัวอย่างว่าเราสามารถเดาคำศัพท์ได้อย่างไร  

  In English , there are  many useful transition phrases - groups  of words that connect ideas. For example , the single word therefore and the phrase because of this show a cause -and-result relationship between two ideas. The word contrary mean like but.  

  เครื่องหมาย dashes จะอธิบายความหมายของ transition phrases ซึ่งแปลว่า กลุ่มคำที่เชื่อมความคิด (groups  of words that connect ideas.)  

   ลองมาดูว่าทำข้อนี้ได้ไหม  

  There are many synonyms ( words that have similar meanings) in English. A synonym for pretty is beautiful. Another word that means big is large.  

  อยากถามว่า synonyms แปลว่า………………………

  ลองตอบมานะครับ ว่าถูกไหม เอาใจช่วยให้ตอบถูกนะครับ ขออ่านหนังสือต่อก่อนครับ          

  Zukowski, J . Johnson,S. Tamplin,E. (2002) Steps to academic reading. 4