นายปรีชา  สมบูรณ์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์