วันนี้เป็นวันแรกที่ผมและนาฏ ออกไปประเมินการจัดการงบ P&P ปี 2549 (งบประมาณส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค) งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพ ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นการทำวิจัยในงานประจำ (R2R: Routine to Research) อีกชิ้นหนึ่ง ในปีนี้ งานนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งต้องทำอยู่แล้วตามปกติ แต่เราได้ปรับให้เป็นงานวิจัยไปด้วย โดยเฉพาะหากตามแผนแล้ววันที่ 5 ต.ค 2549 เมื่อสรุปประเด็นได้แล้วหยาบ ๆ ก่อน ก็จะจัดเวทีให้ผู้ให้ข้อมูลจากแต่ละ CUP (เครือข่ายหน่วยบริการ) แห่งละ 2 คน มา ลปรร.ร่วมกันเพื่อตักตวงเอาส่วนเทคนิคการจัดการที่ดี ๆ ของกันและกันไปปรับใช้ในปี 2550

     อันที่จริงงานวิจัยในงานประจำตามทัศนะผมต้องเนียนอยู่ในเนื้องาน ทำเพื่อ “พัฒนางาน” ซึ่งชิ้นนี้ได้แถมคือนาฎ ได้เรียนรู้การทำงวิจัยชิ้นแรกในชีวิตไปด้วย หากประเมินที่นาฎวันนี้ นาฎทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากตรงที่เมื่อผมลืมประเด็นคำถาม (ข้ามไป) นาฎสามารถส่งสัญญาณและ Note น้อย ๆ ให้ผมได้เติมต่อจนครบ เรียกว่ามีความอิ่มของข้อมูลได้จากในแต่ละ CUP ทั้ง 2 CUP ผมเลยมองว่าการ Train ด้วยการแบ่งปันความรู้กันก่อนออกมาได้ผลระดับหนึ่งแล้ว และตรงนี้ก็ได้การ “พัฒนาคน” เห็น ๆ ยังมีประเด็นที่ต้องถอดอีกมาก แต่พึงพอใจมากทั้ง CUP เขาชัยสน และ CUP บางแก้ว สำหรับวันนี้ เป็นการประเมินโดยใช้ Empowerment Approach Technic เน้นที่การสร้างเสริมพลังให้แก่คนทำงาน

     สำหรับรายละเอียดคร่าว ๆ ของการประเมินคือจะใช้แหล่งข้อมูลประกอบด้วย Key Persons แต่ละ CUP ซึ่งเป็นเลขาฯ คปสอ./CUP Board และผู้รับผิดชอบงาน P&P ของ CUP ในส่วนเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ก็จะมีสำเนารายงานการประชุม คปสอ./CUP Board และแบบสรุปแผนงาน/โครงการ P&P Com ปี 2547-2549 ใช้รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ จากสำเนารายงาน และ แบบสรุปแผนงาน/โครงการ และการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยข้อคำถาม กึ่งโครงสร้าง การทำ AAR ของ Key Persons ใช้เวที AAR การจัดการงบ P&P ของ CUP ทั้งนี้จะมีแผนฯ การออกประเมินดังนี้ 11 ก.ย.49 (วันนี้) เช้า CUP เขาชัยสน บ่าย CUP บางแก้ว, 18 ก.ย.49 เช้า CUP ป่าพะยอม บ่าย CUP ศรีบรรพต, 21 ก.ย.49 เช้า CUP ป่าบอน บ่าย CUP ปากพะยูน, 22 ก.ย.49 เช้า CUP ควนขนุน บ่าย CUP เมือง (รวมกิ่ง อ.ศรีนครินทร์), 27 ก.ย.49 เช้า CUP กงหรา บ่าย CUP ตะโหมด และวันที่ 5 ต.ค.49 จะได้สรุป/วิเคราะห์ผลการประเมิน และการสังเคราะห์ร่วมกันกับ CUP ต่าง ๆ

     ในเบื้องต้นวันนี้ทั้ง 2 แห่ง ก็พบจุดเด่น ๆ ที่ไม่เหมือนกัน หากในมุมมองผมแล้ว เพียงได้เรียนรู้กันและทั้ง 2 แห่งนี้นำไปใช้ จะแก้จุดปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี คือประเด็นการเบิกจ่ายงบฯ ล่าช้า และการพิจารณาโครงการล้าช้ากว่าจะได้ดำเนินการ หากทำได้ครบทั้ง 10 แห่ง คือค้นหาจุดดี ๆ ของเขาได้ แล้วเวทีวันที่ 5 ต.ค.49 นี้ใช้กระตุ้นให้เขาเล่ากันออกมาอีกครั้ง ก็จะเป็นการพัฒนางานสำหรับปี 2550 ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นแน่ ๆ