1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนเมื่อวันเสาร์ที่ 9/9/2006 นั้น เป็นประสบการณ์
ที่ดีมากอย่างหนึ่งในแนวคิดของท่านอาจารย์ที่พยายามจะบอกสิ่งที่เป็น
จริงอย่างหนึ่งของสังคมไทยที่อ่อนแอ เพราะการไม่ยอมรับความจริง
แล้วพยายามที่จะแก้ไข ความจริงส่วนนี้ติดอยู่ความความรู้สึก จิตสำนึก
และการกระทำของบุคคล หลาย ๆ คน หรือเกือบจะทุกคน ที่ได้เรียนรู้
เกิดมา ความไม่ตั้งใจทำอะไร ๆ หลาย ๆ อย่าง ความไม่จริงจัง เพราะคิด
เพียงแค่ว่า มันคงมีโอกาสกลับไปแก้ไขใหม่ได้ มันเลยกลายเป็นความ
เคยชิน หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่ชอบฟังมาก
กว่าที่จะเป็นคนแสดงความคิดเห็น หรือทัศนะ ต่าง ๆ มักจะถูกเก็บไว้อย่าง
เป็นที่เป็นทาง เป็นระเบียบ ไม่บ่อยครั้งที่เราจะแสดงความกล้าออกมา
ในการที่จะแสดงความคิดเห็น ต่อความคิด แม้จะแหลมคม ชัดเจนเพียงใด
เราก็ไม่กล้า แม้แต่จะพูด ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทย เราต้อง
พยายามเปลี่ยนพฤติกรรม ยอมรับความจริงเสีย ปรับปรุงมันเสียตั้งแต่วัน
นี้ ก่อนที่มันจะสาย และลุกลามไปทั่วจิตใจของเรา และคนอื่น ๆ จนอาจ
เป็นเรื่องที่จะแก้ไขไม่ได้ในอนาคต เพียงแ่ค่คำแรกที่อาจารย์บอกว่า
"เราในที่นี้ (อาจจะหมายถึงผมเอง) หรือใคร ๆ ตั้งใจเรียนแค่ไหน"
คำ่ว่าตั้งใจ มีความหมายกว้าง ถ้าเราจะให้ความหมายมันกว้าง เรา
เตรียมพร้อมที่จะเรียนแค่ไหน ศึกษาหาความรู้อะไรมาบ้าง มีอะไรที่เรา
ต้องศึกษาเพิ่มเติมบ้าง ไม่ใช่มารอหาความรู้จากครู อาจารย์ฺที่ห้องเรียนแค่ 3 ชั่วโมงเท่านั้น  นี่เราต้องการความรู้จริง ๆ หรือ
เราค้นคว้ามามากเพียงพอแล้วหรือ มันเกิดคำถามในใจผมเป็นอย่างมาก แม้ว่าอาจารย์จะพูดอะไรไม่ค่อยถูกใจ แต่สิ่งที่อาจารย์พูดนั้นเป็นความจริง โดยที่เราลงทุนเพื่อที่จะเรียนรู้
แต่กลับไม่ตั้งใจเพียงพอ เรามีโอกาส ในขณะที่อีกหลายคนไม่มี
โอกาสเช่นเรา เราควรจะต้องตั้งใจเรียนมากกว่านี้  ควรศึกษา จริง ๆ
จัง ๆ ไม่ใช่ แค่รอในตำรา เท่านั้น
2. ความฝันของผม ผมต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการเงิน เนื่องจากในอดีต มีความฝันที่อยากจะเป็นนักลงทุน ที่ีเข้าใจและมีอิสรภาพทางการเงิน มีเวลาที่คิดจะทำอะไรก็ได้โดยไม่
ต้องทำงาน เพียงเพี่อจะหาเงินมาเลียงชีพ จึงพยายามหาหนทางที่จะไปให้ถึงฝันให้ได้ ความเชียวชาญทางด้าน
การเงินอาจจะต้องเรียนรู้หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่าง แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ของการศึกษาและเรียนรู้ สุดท้ายทุกคนต้องการเงิน ต้องการเวลา
ต้องการการพักผ่อน ต้องการการท่องเที่ยว และต้องการการยอมรับนับถือ การแสวงหาความรู้ต่าง ๆ เพี่อยกฐานะ
ทางการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น เพีื่อการหางานทำที่ดีกว่า ตำแหน่ง
หน้าที่การงานที่ดีกว่า สุดท้ายก็เพื่อเงิน ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
จะทำให้เวลาที่จะไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นกว่าเดิม