เรื่องที่พูดในชั้นเรียน

รู้จักใช้กฎหมายสร้างความปลอดภัยทางธุรกิจ
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียนเมื่อวันเสาร์ที่ 9/9/2006 นั้น เป็นประสบการณ์
ที่ดีมากอย่างหนึ่งในแนวคิดของท่านอาจารย์ที่พยายามจะบอกสิ่งที่เป็น
จริงอย่างหนึ่งของสังคมไทยที่อ่อนแอ เพราะการไม่ยอมรับความจริง
แล้วพยายามที่จะแก้ไข ความจริงส่วนนี้ติดอยู่ความความรู้สึก จิตสำนึก
และการกระทำของบุคคล หลาย ๆ คน หรือเกือบจะทุกคน ที่ได้เรียนรู้
เกิดมา ความไม่ตั้งใจทำอะไร ๆ หลาย ๆ อย่าง ความไม่จริงจัง เพราะคิด
เพียงแค่ว่า มันคงมีโอกาสกลับไปแก้ไขใหม่ได้ มันเลยกลายเป็นความ
เคยชิน หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่ชอบฟังมาก
กว่าที่จะเป็นคนแสดงความคิดเห็น หรือทัศนะ ต่าง ๆ มักจะถูกเก็บไว้อย่าง
เป็นที่เป็นทาง เป็นระเบียบ ไม่บ่อยครั้งที่เราจะแสดงความกล้าออกมา
ในการที่จะแสดงความคิดเห็น ต่อความคิด แม้จะแหลมคม ชัดเจนเพียงใด
เราก็ไม่กล้า แม้แต่จะพูด ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทย เราต้อง
พยายามเปลี่ยนพฤติกรรม ยอมรับความจริงเสีย ปรับปรุงมันเสียตั้งแต่วัน
นี้ ก่อนที่มันจะสาย และลุกลามไปทั่วจิตใจของเรา และคนอื่น ๆ จนอาจ
เป็นเรื่องที่จะแก้ไขไม่ได้ในอนาคต เพียงแ่ค่คำแรกที่อาจารย์บอกว่า
"เราในที่นี้ (อาจจะหมายถึงผมเอง) หรือใคร ๆ ตั้งใจเรียนแค่ไหน"
คำ่ว่าตั้งใจ มีความหมายกว้าง ถ้าเราจะให้ความหมายมันกว้าง เรา
เตรียมพร้อมที่จะเรียนแค่ไหน ศึกษาหาความรู้อะไรมาบ้าง มีอะไรที่เรา
ต้องศึกษาเพิ่มเติมบ้าง ไม่ใช่มารอหาความรู้จากครู อาจารย์ฺที่ห้องเรียนแค่ 3 ชั่วโมงเท่านั้น  นี่เราต้องการความรู้จริง ๆ หรือ
เราค้นคว้ามามากเพียงพอแล้วหรือ มันเกิดคำถามในใจผมเป็นอย่างมาก แม้ว่าอาจารย์จะพูดอะไรไม่ค่อยถูกใจ แต่สิ่งที่อาจารย์พูดนั้นเป็นความจริง โดยที่เราลงทุนเพื่อที่จะเรียนรู้
แต่กลับไม่ตั้งใจเพียงพอ เรามีโอกาส ในขณะที่อีกหลายคนไม่มี
โอกาสเช่นเรา เราควรจะต้องตั้งใจเรียนมากกว่านี้  ควรศึกษา จริง ๆ
จัง ๆ ไม่ใช่ แค่รอในตำรา เท่านั้น
2. ความฝันของผม ผมต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการเงิน เนื่องจากในอดีต มีความฝันที่อยากจะเป็นนักลงทุน ที่ีเข้าใจและมีอิสรภาพทางการเงิน มีเวลาที่คิดจะทำอะไรก็ได้โดยไม่
ต้องทำงาน เพียงเพี่อจะหาเงินมาเลียงชีพ จึงพยายามหาหนทางที่จะไปให้ถึงฝันให้ได้ ความเชียวชาญทางด้าน
การเงินอาจจะต้องเรียนรู้หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่าง แต่ทุกสิ่งทุกอย่าง
ของการศึกษาและเรียนรู้ สุดท้ายทุกคนต้องการเงิน ต้องการเวลา
ต้องการการพักผ่อน ต้องการการท่องเที่ยว และต้องการการยอมรับนับถือ การแสวงหาความรู้ต่าง ๆ เพี่อยกฐานะ
ทางการศึกษาของตนเองให้สูงขึ้น เพีื่อการหางานทำที่ดีกว่า ตำแหน่ง
หน้าที่การงานที่ดีกว่า สุดท้ายก็เพื่อเงิน ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
จะทำให้เวลาที่จะไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นกว่าเดิม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Manachai - Business lawความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เริ่มต้นเรียนรู้จากตนเองแล้วค่ะ ดีที่สุดที่เริ่มจากตัวเอง อาจารย์ให้คุณ ๔ คะแนน แต่คุณได้มากกว่านะคะ

ถ้าทำความเข้าใจกับตัวเองเสร็จแล้ว พลังใจก็ทำให้ทำได้ดังมุ่งมั่นค่ะ

 

การบ้านครั้งที่ 2

ข้อ 1 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันที่ 09/09/49

ตอบ : นิยามกฎหมาย 

กฎหมาย คือ 1. เหตุผลที่ถูกต้อง  2.ความเชื่อของชุมชน 3.เหตุผลของผู้ปกครอง ( คำสั่ง รัฐธิปัตย์  )

สิ่งที่ทำให้นักธุรกิจปลอดภัยทีสุดคือ ความรู้กฎหมาย ในการนำมาใช้ปฎิบัติ และประยุกต์ในทันต่อเหตุการณ์ ที่เป็นปัจจุบันและอนาคต

กฎหมายประกอบด้วย 1.กฎหมายจารีตประเพณี 2. หลักกฎหมายทั่วไป 3.กฎหมายของรัฐสภา                                                                           หลักกฎหมายทั่วไป  พัฒนามาจากกฎหมายลายลักษณ์อักษร และจารีตประเพณี

กฎหมายมีทั้งกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎหมายภายในประเทศ เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในรัฐ บังคับประชากรในรัฐ

 กฎหมายระหว่างประเทศ เช่นแผนกคดีเมือง เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ ที่เป็น นิติสัมพันธ์ ระหว่างรัฐ ต่อรัฐ

สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับ ICT ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะ เกี่ยวกับ ICT  แต่ศาล ปฎิเสธความยุติธรรมไม่ได้  ดังนั้นจึงใช้หลักของกฎหมายทั่วไป

สำหรับกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็น สนธิสัญญา ถือเป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ธุรกิจมีทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ                                ธุรกิจที่เป็นระหว่างประเทศ เช่น  WTO ( การค้าเสรีของโลก )

อำนาจอธิปไตย หมายถึง ดินแดน +  ประชากร

การบรรลุนิติภาวะของประชากรไทย อายุ 20 ปี     ( แต่ระหว่างประเทศ การบรรลุนิติภาวะไม่เท่ากัน แล้วแต่ประเทศจะกำหนด )               

 อนึ่งถ้าเป็นเลือกตั้งไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี

หัวข้อที่ 2 การเรียนรู้ในห้องเรียน  ทั่วไป

การเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการประสานงานกันที่ดี จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การซักถาม และ โต้ตอบกัน จะทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ กันมากขึ้น

การให้เกียรติกันในที่ชุมชน จะนำมาสู่พลังอันยิ่งใหญ่

ข้อที่ 2

ธุรกิจที่สนใจคือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน   ต้องการเชี่ยวชาญทางการเงิน เพราะ เป็นเครื่องมือ ที่จะทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ เกิดการสร้างงาน ( อาชีพ ต่าง ๆ )  สร้างคน ( สถานศึกษา ) เกิดโครงสร้างทางเศษฐกิจ   และอื่น ๆ อีกมากมาย   ซึ่งหากเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ มาก ๆ  จะทำให้เราไม่ถูกต่างชาติ  มาครอบงำทางเศรษกิจได้

การที่เรารอบรู้ทางการเงิน จะทำให้เรารู้จักประหยัด ออมเงิน และรู้จักการใช้จ่าย  รู้จักการทำบัญชีรายรับ  รายจ่าย รู้จักเงินที่หาได้ในปัจจุบันเพื่อใช้ในอนาคต 

ขอโทษค่ะ ช่วยลบด้วย ผิดพลาดทางเทคนิคค่ะ

หมายเลขบันทึก

49623

เขียน

11 Sep 2006 @ 23:50
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:52
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก