เป็นครั้งแรกที่เข้ามาสังเกตการณ์บรรยากาศในห้องเรียนกฎหมายธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หลังจากที่เป็นผู้ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้สอนเพียงอย่างเดียว