รายชื่อตำราคดีบุคคลที่น่าสนใจ : ตำราภาษาไทย

รวมรายชื่อตำราภาษาไทยที่น่าสนใจในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.        ปรีดี พนมยงค์, ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน,กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526. Call #: 349.593 .ป45

2.        คนึง ฦาไชย, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต, 2521. Call #: JX4270.ท92 ค3

3.      คนึง ฦาไชย, กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล (การขัดกันแห่งกฎหมาย),กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2522. Call #: JX4270.ท92 ค3 2522

4.      คนึง ฦาไชย,  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ, กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2541. Call #: K1005.4 .ค26

5.      ภิญโญ พินัยนิติศาสตร์,คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,  กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.Call #: JX4270.ท92 ภ64 

6.      กมล สนธิเกษตริน, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,พระนคร, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, [2514, 2521, 2539]. Call #: JX4270.ท92 ก4

7.      กมล สนธิเกษตริน, คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2535. Call #: JX4270.ท92 ก4 2535 

8.      จริน ศรีวิสุทธิ์,กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา : สรุปเนื้อหาและสาระสำคัญตามแนวคำบรรยายของมหาวิทยาลัย,กรุงเทพฯ : นิติสาส์น (ลุง่ชาวใต้), 2532. Call #: JX3695 .ก28 2532

9.      หยุด แสงอุทัย,  การขัดกันแห่งกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และคำอธิบาย พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย, พระนคร, ม.ป.ท., ม.ป.ป. Call #: JX4270.ท92 ห38

10.     อุดม โตสงวน,กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล,ธนบุรี, สุทธิสารการพิมพ์, 2504. Call #: JX4270.ท92 อ7

11.    หยุด แสงอุทัย,  คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย กฎหมายสัญชาติ พร้อมด้วยพระราชบัญญัติสัญชาติ,นิติบรรณการ, 2516. Call #: JX4270.ท92 ห4 2516 ( มีฉบับ 2504,  2505, 2506, 2513 )

12.    ศรีวิสารวาจา, พ.อ. พระยา, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, พระนคร, โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2473. Call #: JX4270.ท92 ศ4

13.    ศรีวิสารวาจา, พ.อ. พระยา,  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,พระนคร, สำนักงานเทพศรีหริศทนายความ, 2511. Call #: JX4270.ท92 ศ4 2511

14.    วิเชียร วัฒนคุณ,กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2505,2508) Call #: JX4270.ท92 ว6

15.    ภาสกร ชุณหอุไร, คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, กรุงเทพฯ, นิติบรรณการ, (2518,2520) . Call #: JX4270.ท92 ภ6  

16.     บุณย์ เจริญไชย,กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2496) Call #: JX4270.ท92 บ7

17.    สุเทพ อัตถากร,คู่มือศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคลและคดีอาญาบันทึกสังเขปประกอบกฎหมาย,กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2516. Call #: JX3695 .ส7

18.    ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ,คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา,  [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2519?] Call #: JX3695 .ป3

19.    ประกอบ ประพันธ์เนติวุฒิ, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา,กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527. Call #: JX3695 .ป3 2527

20.    ทวี ตะเวทิกุล, กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล,พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477.  Call #: JX4270.ท92 ท4

21.    พงศ์ธร บุญอารีย์,กฎหมายระหว่างประเทศ,นครปฐม : งานผลิตเอกสารและตำรา กองกำกับการ 2 กองบังคับการบริการการศึกษา กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2539.  Call #: JX3695 .พ25

22.    พจน์ กู้มานะชัย,คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ว่าด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (โดยย่อ) ,กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [ 2540, 2547 ]  Call #: JX4270.ท92 พ23

23.    พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, [ 2538, 2541, 2544, 2546 ] Call #: JX3695 .พ63 

24.     วิเทศจรรยารักษ์, หลวง, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,  พระนคร, โรงพิมพ์คณะช่าง , 2495. Call #: JX4270.ท92 ว63.

25.    บันทึกคำบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล ประจำปีการศึกษา 2501 ประกอบการศึกษาปี 2502.พระนคร, ธรรมบรรณการ, 2502.  Call #: JX4270.ท92 บ6

26.    ชุมพร ปัจจุสานนท์,กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล,กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546-   Call #: KPT480 .ช74 การเสวนาทางวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา 2543 : กรุงเทพฯ) การประกันสิทธิมนุษยชนบนเน็ต : เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญาครั้งที่ 4 วันที่ 2, [ม.ป.ท.] : กองทุน, [2543?]    Call #: HV6773 .ก645 

27.    ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ,กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล : คำบรรยายเบื้องต้น = An introduction to private international law , [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. Call #: K3224 .ป465 2547

28.    ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, การใช้กฎหมายต่างประเทศโดยกลไกของกฎหมายขัดกัน : งานวิจัยวิชาการ,  [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547.

29.    ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช ,คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. Call #: KPT480 .ป46

30.    อนันต์ วิมลจิตต์, อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ต. สนั่น ฤาไชย, พระนคร, สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2513. Call #: 341 .อ154สน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Kitiwaraya # Conflict of Law

คำสำคัญ (Tags)#หนังสือน่าอ่าน#บรรณานุกรม#แนะนำหนังสือ#กฎหมายขัดกัน#ห้องสมุดธรรมศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 49612, เขียน: 11 Sep 2006 @ 23:15 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 15:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีหลายเล่มที่ อ.ยังไม่เคยอ่านค่ะ

ต้องเอามาดูเสียแล้ว