เราสามารถที่จะใช้สมองเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ได้อีกมากมายมหาศาล  และสามารถพัฒนาสมองให้ดีขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้และฝึกการคิด  ยิ่งมีการฝึกสมองให้คิด  โดยการให้คิดตั้งคำถาม  และคิดหาคำตอบมากเท่าไรโดยเฉพาะในเด็กเล็ก  สมองจะยิ่งสร้างเครือข่ายเส้นใยสมองใหม่ ๆ  แตกแขนงเชื่อมติดต่อกันมากยิ่งขึ้น  เป็นสมองที่คิดเป็น