ใครคือครู ครูคือใครให้โลกรู้   ครูคือผู้อบรมบ่มนิสสัย    ครูคือผู้สรรค์สร้างสังคมไทย  คือผู้ให้ความรู้คู่คุณธรรม     ครูผู้ให้ไฟสว่างทางความคิด  ครูนำจิตศิษย์ให้ไม่ถลำ      สู่ห้วงเหวความชั่วช้าบ้าระยำ ครูชี้นำวิญญาณานอบายใครคือครู ครูคือใครขอให้รู้ ไม่เคยหลู่ลบใครให้เสียหาย       ครูคือครูผู้ยังเป็นลูกผู้ชาย ผู้มั่นหมายยังอยากฝากความดีครูจะอยู่ตรงไหนไม่สำคัญ ขอยึดมั่นกติกาและหน้าที่     ขอจรรโลงคุณธรรมนำความดี สมศักดิ์ศรี ปูชนียบุคคล