การเดินทางของหิ่งห้อยไม่เคยหยุดนิ่ง ช่วงนี้จึงหายเงียบจาก Blog ไปนาน (อีกแล้ว) วันนี้กลับมาแล้วจ้า…. เมื่อสักครู่ประมาณ 20.30น.นักศึกษาปริญญาตรีที่เพิ่งจบไปเมื่อประมาณต้นปี 49 โทรฯมาคุย " คิดถึงอาจารย์ (อ.คิดในใจมีอะไรให้ อ.ช่วยทำอะไรอีกหรือเปล่าว) ตอนนี้ได้ใช้ความรู้ที่อาจารย์สอนโดยให้นักศึกษาเรียนรู้การทำวิจัยควบคู่กับการเรียนการสอนได้นำไปใช้ในการทำงานที่โรงเรียนมากเลย เช่นกำลังจะทำวิจัยในชั้นเรียน….." วันนี้จึงเกิดความคิดขอ Story telling การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ซึ่งใช้สอนนักศึกษามา3รุ่นแล้ว เห็นพัฒนาการของนักศึกษาพัฒนาทุกด้านได้อย่างดี เช่นการวางแผน การคิด ตัดสินใจ ลงมือกระทำ แก้ปัญหา การใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้า รู้ขั้นตอนการทำวิจัย ฯลฯ

ก่อนที่จะสอน อ.ต้องวิเคราะห์สาระของวิชาก่อนสามารถใช้การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนได้ไหม ถ้าทำได้ ดำเนินการดังนี้

การวางแผนงาน

อ. ชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนการสอน โดยใช้วิธีบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ( ขั้นตอนกระบวนการทำวิจัย บอกแหล่งเรียนรู้ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ฯลฯ )

การดำเนินงาน

อ.และนักศึกษา คิดวางแผนกิจกรรมร่วมกันแต่จะให้นศ.มีบทบาทในการดำเนินงาน คิด วางแผน ลงปฏิบัติด้วยตนเอง อ.จะพยายามลดบทบาทของตนให้มากที่สุดจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา หลังจากดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง เช่นการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล อ.และนศ.จะสรุปบทเรียน (A.A.R.)ทุกครั้ง (กิจกรรมวันนี้เป็นอย่างไรนศ.ได้รับความรู้อะไรบ้าง ) ขั้นตอนการทำวิจัยจะดำเนินควบคู่กันไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน อ.ต้องติดตามการทำวิจัยของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ นศ.รายงานความก้าวหน้าในการทำงานเป็นระยะๆ การทำงานนี้เป็นงานกลุ่มประมาณไม่เกินกลุ่มละ3 คน

ผลการดำเนินงาน

ได้ผลงานวิจัยกลุ่มละ1เล่ม และศักยภาพของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น "หนูได้ประสบกาณ์และความรู้ในการทำวิจัย เป็นการเรียนที่สนุกเพราะมีการลงพื้นที่เราได้ปฏิบัติจริงทำให้รู้มากกว่าการเปิดตำรา ได้ความรู้ทุกๆด้าน .."

เกิดความภูมิใจทั้งนักศึกษาและอาจารย์