วาดเส้นกับงานออกแบบ

 

             สวัสดีครับทุกท่านกระผมขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของ GotoKnow.orgด้วยคนครับ อยากให้เป็นก้าวแรกที่ดีและด้วยมุ่งหวัง
ว่าข้อมูลความรู้ที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านจะเป็นประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  
             บันทึกหน้าแรกจึงขอเริ่มต้นที่การแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของพื้นฐานการวาดภาพด้วยเส้น ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในวิชา วาดเส้น ที่กระผมรับผิดชอบสอนอยู่ครับ

         

        ในการนำเสนอให้กับผู้ออกแบบตามความต้องการของสังคมปัจจุบัน มีหลายวิธีด้วยกันอาจจะเป็นสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นๆ ก็ตามแต่มีวิธีที่ลงทุนน้อยเป็นไปอย่างสุนทรียภาพกับลูกค้า
แล้วนั้น  ผู้เขียนคิดว่าไม่มีอะไรที่จะง่ายและสะดวกรวดเร็วเท่ากับ
งานวาดเส้น (
Drawing 

จากคำตอบของลูกค้าที่ได้
ออกมาเป็นรูปธรรม  ผ่านสื่อ
โดยใช้การวาดเส้นอย่างคร่าวๆ  ไม่เยิ่นเย้อยืดยาวจนเกินไป  
ทำให้เสียเวลามากเกินความจำเป็น 
:  ตัวอย่างเช่น  เมื่อพูดคุยกับลูกค้าแล้ว  สรุปความต้องการของลูกค้าว่า ต้องการจัดเรือพายให้เป็นกระทงเรือพาย
มีนางนพมาศและสนม
รวม 3  คน
, ฝีพาย จำนวน 8-9 คน เครื่องประดับตกแต่งด้วย
ผักผลไม้ ตามลักษณะเด่นของตลาดผักผลไม้  จัดแสดง
กลางคืน  จึงจำเป็นจะต้องประดับตกแต่งด้วยไฟ ฮาโลเจน 
ใช้แบตเตอรี่ ขนาด  100  แอมป์  มีธูปเทียน เครื่องสังเวยบูชาแม่ย่านาง  ตามธรรมเนียมประเพณีของไทยแต่เก่าก่อน  เมื่อได้ความคิดเป็นภาพรวม  ตามความต้องการของลูกค้าแล้ว  จึงแสดงภาพตามลำดับขั้นของความคิดที่ได้รับจากลูกค้า  

ให้มองเห็นภาพที่เป็นสื่อและเข้าใจได้ง่าย  เพื่อหาข้อตกลง
ในรูปแบบ แล้วจึงกำหนดงบประมาณราคาได้ ซึ่งพอจะแยก
เป็นงานย่อยๆ ได้ให้ลูกค้ามองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยใช้
ขบวนการวาดเส้น หรือ  (
Drawing)  ที่สำคัญและขาดไม่ได้
คือ  เครื่องหมาย  หรือ โลโก้  ที่แสดงถึงกิจการนั้นๆ ด้วย
  

ขอบพระคุณครับที่ติดตามอ่านบันทึกหน้าแรกของกระผมครับ  


อาจารย์ยอดชาย สายกลิ่น
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร