วัดป่าถ้าวัวสุญญตา สำนักปฏิบัติธรรม อันดับที่ ๑ ใน ๕ ของโลก กับโครงการเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

       

 

                

                 

  

  

  

            วัดป่าถ้ำวัว ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความสะอาด   สงบ   สันติ  สิ่งแวดล้อมร่มรื่น  สวยงาม เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม  ทำให้ติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของสำนักปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุด

  

           พระสายหยุด  ปัญญาธะโร พระครูวิมล     เป็นเจ้าอาวาส เป็นเวลา กว่า  ๒๐ ปีแล้ว และไม่เคยมีประวัติด่างพร้อย

                   จากการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ได้ทำความตกลง ( MOU ) กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอำนาจการดำเนินงานของคุรุสภาด้านการส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติ ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพ ฯ  โดยให้มีสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต ฯเป็นผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  บริหารงานโดยองค์คณะบุคคล คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน ๑๕ คน 

               คุรุสภาได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ) ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ประพฤติตนอยู่ในศีล  สมาธิ  ปัญญา และจรรยาบรรณของวิชาชีพ   โครงการดังกล่าวกำหนดให้จัดทำหลักสูตรการพัฒนา จำนงน ๓ วัน สำหรับปี ๒๕๕๔ คณะกรรมการคุรุสภาได้อนุมัติงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณฯ  

                  สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดยนายบำรุง  ฤทธิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่ ฯ ได้กำหนดให้มีการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่  ๓๐  พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ สำนักปฎิบัติธรรมวัดป่าถ้าวัวสุญญตา ซึ่งติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของ สำนักปฏิบัติธรรมโลก

                

                                                       

 

 

 

                      นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ได้เป็นประธานเปิดการพัฒนา พร้อมบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เมื่อ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

                         

ผู้เข้ารับการพัฒนา นั่งรอใส่บาตรพระด้วยรอยยิ้มอิ่มบุญ 

        ตักบาตรด้วยข้าวสวยจานละนิดละหน่อย ท่านเจ้าอาวาสไม่ให้ใส่บาตรมาก

    ยกจานข้าวอธิษฐาน ก่อนใส่บาตรพระ

       

    

 

      

       

        หลักสูตรการพัฒนา จำนวน ๓ วัน  เนื้อหาสาระจะเน้นหนักในเรื่องของหลักธรรม และการปฏิบัติธรรม ( ทำวัตรเช้า - เย็น  นั่งสมาธิ เดินจงกรมฯ เพื่อทำจิตให้ว่าง) ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๑ แผน ดังนี้ ๑.ศาสนากับวิถีชีวิตครู ๒.ความคิดรากฐานแห่งการสอน๒.การบริหารจิต (ความดีสากล)       ๔.กฏแห่งกรรม   ๕.พระคุณครู : จรรยาบรรณของวิชาชีพ ๖. เกราะ ๕ ชั้นและคุณธรรม ๔ ประการ   ๗.กระบวนการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี  ๘.ศาสนพิธีเบื้องต้น  ๙.การส่งเสริมและอุปถัมภ์ศาสนา   ๑๐.การสร้างเครือข่ายครูดี    และ๑๑.ต้นแบบครูดี  ในแต่ละแผนนั้นก็กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้มีการทดสอบก่อนการพัฒนา Pre-test และหลังการพัฒนา post - test ด้วยล่ะ   เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาแล้วก็จะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูง จำนวน ๔๐ คน ร่วมกับ สำนักงานครุสภาเขตพื้นที่ ฯเขต ๒          ไปต่อยอดการพัฒนาหลักสูตรเข้ม  ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจะเป็นผู้ดำเนินการพัฒนา ต่อไป

    

 

  พระมหาก่อเครือ ฯพระนักเทศน์วิทยากรพระ นำสวดมนต์เช้า - เย็น   

        รับฟังคำบรรยายอย่างมีสตินะ

        บริหารจิตสากลด้วยการนั่งสมาธิ

    pre-tese และ  post-test ต้องใส่ใจ

             ฝึกนั่งสมาธิ

     การอบรมครั้งนี้จะขาดแม่ครัวคนขยันคนนี้ไม่ได้ค่ะ

 

เป็นแบบอย่างการมีวินัยเข้าแถวตักอาหาร

   

 แถวยังไม่ว่าง  ก็นั่งรอ........ก่อน

 

 ทานอาหารเสร็จแล้ว ช่วยกันล้างจาน

  

 ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทย - ต่างชาติ ต่างก็ช่วยกันล้างจาน

 

         ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ

     ลงทะเบียน รายงานตัวทุกวัน

 

      ทีมงานรายงานตัว และธุรการทั่วไป

 

      ช่วยกันรับรายงานตัว

          รับการพัฒนาต่อ .........

 

           บริหารจิตสากล

 

 คุณพ่ออาจารย์บุญเลิศ  วิรัตนาภรณ์ วิทยากรศาสนพิธี

 

 ผอ.ร.ร.บ้านป่าลาน วิทยากรการสร้างเครือข่ายครูดี

 

 พระมหาก่อเครือ พระนักเทศน์วัดบ้านป่า

 พระมหาก่อเครือ ...นำเดินจงกรม..เลื่อมใส...ศรัทธา...

         ซ้ายย่างหนอ.......ขวาย่างหนอ......

     การเดินจงกรมนอกจากเป็นการฝึกสมาธิแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกาย ได้เหงื่อด้วย ทำให้รู้สึกเบา..สบาย...

 ท่านเจ้าอาวาสสอนว่า การเดินจงกรมเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตเข้มแข็ง สมาธิมั่นคง

   

 

        ผู้เข้ารับการพัฒนาหลายท่านประสงค์ที่จะเข้ารับการพัฒนาต่อยอดในรุ่นต่อไปอีกด้วย......สาธุ

 

   นายบุญชู  จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส.๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ถวายเกียรติบัตรวิทยากรพระ

    มอบเกียรติบัตรให้ผอ.ร.ร.บ้านป่าลาน วิทยากร

 มอบเกียรติบัตรให้นางพุฒชาต จันทร์ดำ รองผอ.สพป.มส. ๑

 

  มอบเกียรติบัตรให้นายวโรดม พันเลิศ วิทยากร

   มอบเกียรติบัตรให้นายสามารถ  สิงห์พรหม ผอ.ร.ร.บ้านรักไทย

    ผ้าป่าน้ำใจผู้เข้าร่วมการพัฒนา คณะวิทยากร คณะผู้ดำเนินการ  รวมน้ำใจได้ถึง  ๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท

        วิทยากรธรรม คู่ขวัญ

         กรวดน้ำรับพร  เตรียมลาศีลแปด

  นางศศิปรีดา  ศิริปาลกะ ผู้รับผิดชอบโครงการถวายพานดอกไม้

                ถวายองค์ผ้าป่า ร่วมกัน

          .........ท่านเจ้าอาวาสรับต้นผ้าป่า.........

   

 

           เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาแล้ว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลจะคัดเลือกผู้ที่เข้ารับการพัฒนา ที่ได้คะแนนสูง ทั้งการปฏิบัติ และทฤษฎี จำนวน  ๔๐  คน เพื่อเข้ารับการพัฒนาต่อยอด  อีกครั้งโดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อคัดเลือกอีก จำนวน ๒๐ คน เข้ารับการพัฒนาต่อยอด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม จังหวัดลำปาง ต่อไป

    

 
           เงียบ......สงบ.......ธรรมชาติร่มรื่น........
 

                           หนทางสู่สันติธรรม

 
      ความสุข ความสงบ ความร่มรื่น เขียวขจี ธรรมชาติที่สวยงามย่อมนำมาซึ่งความปีติ  และสันติสุข   "สุขหรือทุกข์นั้น มิได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้นต่างหาก"  ที่มา......พระไพศาล..วิสาโล........

      

 

    ขอให้ทุกท่าน..สุข..ทุกลมหายใจ