รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เอกสารประกอบการสอน

ชื่อผลงานทางวิชาการ      

                                     รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง

                                     เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                                     และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ผู้รายงาน                       นายนัฐพณ  ศุภสุข

                                     ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาปาก

วิทยฐานะที่เสนอขอ         ชำนาญการพิเศษ

สาขา                             การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปีที่ศึกษา                        2552                                      

                               

บทคัดย่อ

 

    การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก  ปีการศึกษา 2552 จำนวน 11  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purpose Random-Sampling ) และมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 1) การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  2) ประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียน และทดลอง 3 ขั้นตอน คือ ทดลองครั้งที่ 1 กลุ่มเล็ก 4  คน ทดลองครั้งที่ 2 กลุ่มกลาง 15 คน ทดลองครั้งที่ 3 กลุ่มใหญ่ 30 คน ก่อนนำไปใช้  3) ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบลำดับพิสัยของวิลคอกซอน(The Wilcoxon Signed Ranks Test )

       ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก ที่พัฒนาและสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.48/88.18  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนมีค่าเท่ากับ 0.8511 และนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nut_it

คำสำคัญ (Tags)#เอกสารประกอบการสอน

หมายเลขบันทึก: 347131, เขียน: 25 Mar 2010 @ 21:25 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 17:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 28, อ่าน: คลิก


ความเห็น (28)

นายณรงค์ คำสุขุม
IP: xxx.26.240.109
เขียนเมื่อ 

เป็นรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ที่ดีครับผม เป็นการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้จริงเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีของผู้เรียน อันจะเห็นได้จากการหาประสิทธิภาพได้ 89.48/88.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นผลงานที่มีคุณภาพครับผม ในโอกาสต่อไปผมขออนุญาติเจ้าของผลงาน ศึกษารูปแบบบการพัฒนาผลงานที่คุณภาพแบบนี้ เพื่อปรับใช้กับการทำงานของผมด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ

สุมนต์
IP: xxx.143.152.91
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาดูรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความน่าสนใจมาก เหมาะสำหรับการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป

น้องออย
IP: xxx.175.5.107
เขียนเมื่อ 

เอกสารมีความน่าเชื่อถือเพราะสามารถอ้างอิงได้จากเอกสารที่มีค่าทางด้านสถิติมาช่วยยืนยัน

ซึ่งค่าที่ได้ก็มาจากการปฏิบัติจริงของตัวครูนัฐพนเอง ทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทางที่ดี

นุชรีย์ ยืนยงค์
IP: xxx.175.5.107
เขียนเมื่อ 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก มีคุณภาพและน่าสนใจ เหมาะที่จะเป็นใช้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

สุภัคพงศ์ จินารัตน์
IP: xxx.108.180.90
เขียนเมื่อ 

พิจารณาจากผลการศึกษาค้นคว้าที่นำเสนอ ซึ่งเห็นได้ว่าประสิทธิภาพที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึง 11.25% ก็น่าจะเป็นตัวบ่งชื้ว่า การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ดีและน่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอื่นๆ หรือชั้นเรียนอื่นๆได้

กาญจนา ขุนทอง
IP: xxx.143.145.226
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาดูผลการศึกษาค้นคว้าแล้ว ก็คิดว่าเป็นเอกสารประกอบการสอนที่น่าจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนท่านอื่นที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นกแงว
IP: xxx.164.234.121
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากะ อยากเห็นสื่อจัง

อรนุช จินารัตน์
IP: xxx.25.9.56
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลสรุปจากบทคัดย่อแสดงให้เห็นว่า เอกสารประกอบการสอนมีผลต่อการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก

ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะนำไปพัฒนาในเรื่องของการสอนวิชาในทางเทคโนโลยีต่อไปค่ะ ถ้าหากในตัวเวปหน้านี้ ได้นำเอาเอกสารประกอบการสอนที่ใช้วัดระดับดังที่สรุป จะเป็นประโยชน์และสามารถเป็นแนวทางให้แก่คุณครูที่กำลังพัฒนาสื่อการสอนในด้านวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีทีเดียวค่ะ

ขอบคุณคุณครูที่ทำสื่อดีๆให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และได้ความรู้ค่ะ

man
IP: xxx.31.121.69
เขียนเมื่อ 

best

นายเอกศิษฐ์ บุปผาวัลย์ภาณุทัต
IP: xxx.26.131.113
เขียนเมื่อ 

จากบทคัดย่อแสดงให้เห็นว่า เอกสารประกอบการสอนมีผลต่อการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก

ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะนำไปพัฒนาในเรื่องของการสอนวิชาในทางเทคโนโลยีต่อไปค่ะ ถ้าหากในตัวเวปหน้านี้ ได้นำเอาเอกสารประกอบการสอนที่ใช้วัดระดับดังที่สรุป จะเป็นประโยชน์และสามารถเป็นแนวทางให้แก่คุณครูที่กำลังพัฒนาสื่อการสอนในด้านวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีทีเดียวครับ อยากได้สื่อจังกรุณาเผยแพร่ให้ด้วยคงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน

นายสุริยา บุญแท้
IP: xxx.26.133.35
เขียนเมื่อ 

หลังจากที่อ่านและวิเคราะห์ตามที่ผู้ค้นคว้า ได้นำเสนอไว้ ถือว่าเป็นผลงานที่สามารถยอมรับและน่าเชื่อถือ อยากให้นำเอาเอกสารประกอบมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไปด้วย

น้อง R_TIT จากร้อยเอ็ดคร้าบ
IP: xxx.172.237.114
เขียนเมื่อ 

หลังจากที่อ่านและวิเคราะห์แล้ว น่าสนใจมากคร้าบ น่าจะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอนท่านอื่นที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาต่อ ไปอยากให้นำเอาเอกสารประกอบมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไปด้วย

กชพรรณ แสนสิงห์
IP: xxx.128.126.110
เขียนเมื่อ 

เป็นรายงาน การวิจัยที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะเอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นสื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการเรียนการที่ดีขึ้น และเหมาะกับการนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิงได้

สุทธิพงษ์ คงคาลึก
IP: xxx.128.55.84
เขียนเมื่อ 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของคุณครูนัฐพณ ศุภสุข

เป็นรายงานการวิจัยที่น่าสนใจมาก เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูที่กำลังพัฒนาสื่อการสอนได้ดีทีเดียว

เหมาะที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

awie
IP: xxx.143.141.142
เขียนเมื่อ 

ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ ประสิทธิภาพ 89.48 / 88.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่าบ 0.8511 และนักเรียนมีความพึ่งพอใจในระดับมากที่สุดที่ได้ใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ถือว่าเอกสารนี้สามารถนำไปใช้สอนให้นักเรียนได้เกิดประโยชน์สูงกว่าการศึกษาจากหนังสือประกอบการสอนเพียงเล่มเดียวและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตปรจำวันได้

IP: xxx.123.48.39
เขียนเมื่อ 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของคุณณัฐพณ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นการวิจัยที่เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน เน้นการนำไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งมีเอกสารประกอบการสอนที่น่าสนใจ ตามURL ดังนี้ http://gotoknow.org/file/nattapon_s/3.pdf มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียน ถ้ามีโอกาสสามารถเผยแพร่ตัวเอกสารแบบฉบับเต็มได้ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

กนกอร จันทร์เกษร
IP: xxx.123.48.39
เขียนเมื่อ 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของคุณณัฐพณ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นการวิจัยที่เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน เน้นการนำไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งมีเอกสารประกอบการสอนที่น่าสนใจ ตามURL ดังนี้ http://gotoknow.org/file/nattapon_s/3.pdf มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียน ถ้ามีโอกาสสามารถเผยแพร่ตัวเอกสารแบบฉบับเต็มได้ จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ศุภชัย ภาสกานนท์
IP: xxx.19.69.30
เขียนเมื่อ 

จากการรายงานผลการศึกษารายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบถึงนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น

รุจิ
IP: xxx.157.139.3
เขียนเมื่อ 

เป็นเอกการประกอบการสอนที่ดี น่าสนใจมาก ระบุวิธีการทำวิจัยไว้อย่างชัดเจน ใช้สถิติได้เหมาะสม และผลของการวิจัยช่วยเพิ่มผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้แก่คุณครูที่กำลังพัฒนาสื่อการสอนในด้านวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ

เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะ

กระต่ายน้อย
IP: xxx.143.187.227
เขียนเมื่อ 

ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ ประสิทธิภาพ 89.48 / 88.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่าบ 0.8511 และนักเรียนมีความพึ่งพอใจในระดับมากที่สุดที่ได้ใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ถือว่าเอกสารนี้สามารถนำไปใช้สอนให้นักเรียนได้เกิดประโยชน์สูงกว่าการศึกษาจากหนังสือประกอบการสอนเพียงเล่มเดียวและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตปรจำวันได้

น่าส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปค่ะ...

ศุภวัฒน์ นามเจริญ
IP: xxx.142.102.240
เขียนเมื่อ 

เป็นเอกสารประกอบการสอนที่ดี มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 89.48/88.18 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีดัชนีประสิทธิผล 0.8511 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางความรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 85.11 รวมที้งนักเรียนมีความพึงพอใจอย่างมากต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนดังกล่าว

poh
IP: xxx.9.121.232
เขียนเมื่อ 

รายงานเป็นเอกสารอ้างอิง กับโครงการต่างๆ ที่ให้ความรู้ได้ดีครับ เหมาะสำหรับนักเรียน / นัศึกษา ที่เรียนคณะ ครุศาสตร์ ครับ

เกษร อันทรบุตร
IP: xxx.142.173.240
เขียนเมื่อ 

เป็นเอกสารประกอบการสอนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีในชั้นประถมศึกษาปีที่3เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีมากเกิดผลต่อผู้เรียนและครูผู้สอน สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้สื่อการสอนในวิชานี้ได้ดีมาก ดิฉันได้เห็นสื่อในการใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนแล้วขอชมเชยว่าทำได้เยี่ยมมาก ขอปรบมือดังๆค่ะ

morfil
IP: xxx.143.147.115
เขียนเมื่อ 

เป็นเอกสารประกอบการสอนที่น่าสนใจ และคิดว่าเป็นประโยชน์หากได้นำไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนอื่นด้วย และหากได้พัฒนาก็น่าจะสามารถใช้ได้กับนักเรียนในระดับอื่น ๆ ด้วย เป็นเอกสารประกอบการสอนที่ดีจริง ๆ ค่ะ

ครูหนิง
IP: xxx.28.51.71
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาดูรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนัก เรียนชั้นป. 3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปากของคูรครูนัฐพณ ศุภสุข เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เหมาะที่จะเป็นใช้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

อารีย์ สุดาชม
IP: xxx.183.199.24
เขียนเมื่อ 

เป็นการรายงานที่มีความน่าสนใจมาก เอกสารประกอบการสอนมีประสิทธิภาพเกินเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร ผมคิดว่าเอกสารประกอบการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคุณค่าต่อการเรียนการสอน ควรนำเผยแพร่ให้โรงเรียนต่างๆ ได้ใช้ เพื่อการพัฒนาของเด็กไทย เพราะเคยพบเจอแต่รูปแบบสำเร็จรูป ผมไม่เคยเห็นในรูปแบบที่เป็นเอกสารช่วยสอน

ธนากร อาทะเดช
IP: xxx.53.127.142
เขียนเมื่อ 

เป็นการค้นคว้าที่น่าสนใจมากครับ มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน สถิติที่ใช้มีความเหมาะสม

และที่สำคัญเอกสารประกอบการสอนนี้มีความน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของนักเรียนมาก สมควรนำไปเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ขอขอบคุณผู้ศึกษาค้นคว้า

ที่ได้พัฒนางานที่สามารถพัฒนาความรู้ของนักเรียนได้อย่างดียิ่ง

และขอขอบคุณที่ส่งเอกสารประกอบการสอนฉบับเต็มพร้อมรายงานผลการค้นคว้า

มาให้ด้วย ซึ่งผมจะได้นำไปใช้กับนักเีรียนในโรงเรียนและนำไปเผยแพร่ต่อไป

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาต่อไป

สุเทวี แท้สุงเนิน
IP: xxx.173.170.27
เขียนเมื่อ 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของคุณณัฐพณ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นการวิจัยที่เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน เน้นการนำไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งมีเอกสารประกอบการสอนที่น่าสนใจ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียน