ชื่อผลงานทางวิชาการ      

                                     รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง

                                     เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                                     และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ผู้รายงาน                       นายนัฐพณ  ศุภสุข

                                     ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาปาก

วิทยฐานะที่เสนอขอ         ชำนาญการพิเศษ

สาขา                             การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปีที่ศึกษา                        2552                                      

                               

บทคัดย่อ

 

    การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก  ปีการศึกษา 2552 จำนวน 11  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purpose Random-Sampling ) และมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 1) การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  2) ประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียน และทดลอง 3 ขั้นตอน คือ ทดลองครั้งที่ 1 กลุ่มเล็ก 4  คน ทดลองครั้งที่ 2 กลุ่มกลาง 15 คน ทดลองครั้งที่ 3 กลุ่มใหญ่ 30 คน ก่อนนำไปใช้  3) ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบลำดับพิสัยของวิลคอกซอน(The Wilcoxon Signed Ranks Test )

       ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก ที่พัฒนาและสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.48/88.18  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนมีค่าเท่ากับ 0.8511 และนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ