ความเห็น 1925111

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

น้องออย
IP: xxx.175.5.107
เขียนเมื่อ 

เอกสารมีความน่าเชื่อถือเพราะสามารถอ้างอิงได้จากเอกสารที่มีค่าทางด้านสถิติมาช่วยยืนยัน

ซึ่งค่าที่ได้ก็มาจากการปฏิบัติจริงของตัวครูนัฐพนเอง ทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทางที่ดี