ความเห็น 1925127

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นุชรีย์ ยืนยงค์
IP: xxx.175.5.107
เขียนเมื่อ 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก มีคุณภาพและน่าสนใจ เหมาะที่จะเป็นใช้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป