ความเห็น 1925354

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สุภัคพงศ์ จินารัตน์
IP: xxx.108.180.90
เขียนเมื่อ 

พิจารณาจากผลการศึกษาค้นคว้าที่นำเสนอ ซึ่งเห็นได้ว่าประสิทธิภาพที่ได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึง 11.25% ก็น่าจะเป็นตัวบ่งชื้ว่า การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ดีและน่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอื่นๆ หรือชั้นเรียนอื่นๆได้