ความเห็น 1939690

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กระต่ายน้อย
IP: xxx.143.187.227
เขียนเมื่อ 

ผลการศึกษาค้นคว้า เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 คือ ประสิทธิภาพ 89.48 / 88.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่าบ 0.8511 และนักเรียนมีความพึ่งพอใจในระดับมากที่สุดที่ได้ใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ถือว่าเอกสารนี้สามารถนำไปใช้สอนให้นักเรียนได้เกิดประโยชน์สูงกว่าการศึกษาจากหนังสือประกอบการสอนเพียงเล่มเดียวและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตปรจำวันได้

น่าส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปค่ะ...