ความเห็น 1936355

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กนกอร จันทร์เกษร
IP: xxx.123.48.39
เขียนเมื่อ 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของคุณณัฐพณ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นการวิจัยที่เน้นการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน เน้นการนำไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งมีเอกสารประกอบการสอนที่น่าสนใจ ตามURL ดังนี้ http://gotoknow.org/file/nattapon_s/3.pdf มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและผู้เรียน ถ้ามีโอกาสสามารถเผยแพร่ตัวเอกสารแบบฉบับเต็มได้ จะเป็นพระคุณอย่างสูง