สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  ได้พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน   เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ   ประจำปี  2552 

         ในโอกาสนี้วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนโรงเรียนจ่านกร้องได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม    นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้องได้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ   วันที่ 20  กันยายน  2552   ที่ผ่านมา    

            การได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนโรงเรียนจ่านกร้อง  ซึ่งยังคงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบทอดตำนานเพลงลูกทุ่งไทย  ให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง  จะมีการฝึกซ้อมดนตรี  และใช้คนตรีสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภายในสถานศึกษาอยู่เสมอ

ดนตรีเป็นจึงเป็นสื่อที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจและชักนำให้ห่างไกลอบายมุขทั้งปวงได้เป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นการสอนให้ฟังคนตรี  เล่นคนตรี  หรือแต่งเพลง ล้วนเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในทางชี้นำให้เกิดแรงบันดาลใจให้ทำในสิ่งดี  เพื่อให้ทุกช่วงขวบวัยของชีวิตมีสีสันงดงามและสง่างามด้วยคุณค่าของเยาวชนที่มีคุณภาพเปี่ยมไปด้วยศักดิ์ศรีและนำพาเกียรติยศมาสู่ครอบครัวและสถาบันการศึกษา 

วงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนโรงเรียนจ่านกร้อง  จึงเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพิษณุโลก ที่ลูกหลานของเขาได้เป็น  เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติในสาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม... นับเป็นแบบอย่างอันดีของเยาวชนรุ่นต่อไป