ผมออกจากที่พักโดยที่ไม่มีโอกาสได้ดูละครจักร ๆ วงศ์ ๆ เป็นเพื่อนลูกชาย  แต่ให้สัญญาว่าพรุ่งนี้จะดูเป็นเพื่อนอย่างแน่นอน  และมาถึงที่ทำงานก่อน 8 นาฬิกา  พบคุณวัฒนพงษ์  คงสืบเสาะ  (หัวหน้างานกิจกรรม)  มาถึงที่ทำงานและกำลังเช็คความพร้อมของงาน  รวมถึงยืนยันกับผมว่า ไม่ต้องห่วง  ทุกอย่างเรียบร้อย ครับ !”

งานครั้งนี้เราจัดง่าย ๆ  ไม่เน้นรูปแบบพิธีการ  เล็ก ๆ  เป็นกันเอง  ...

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ดังที่ผมได้กล่าวถึงแล้วในบันทึกที่ผ่านมาว่ากิจกรรมในภาคเช้ามีอะไรเป็นรูปแบบหลักบ้าง … แต่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการฯ  ผมก็ได้ทำความเข้าใจว่าด้วยที่มาที่ไปของโครงการให้นิสิตได้รับฟัง  รวมถึงการอธิบายเรื่องการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อบันทึกลงในสมุดบันทึกกิจกรรมให้แก่ผู้นำนิสิตได้รับทราบ  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ในระบบ Km  ซึ่งเจ้หนิงมาฝากให้ดำเนินการแทน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและเขตพื้นที่ (รศ.สุรชา  อมรพันธุ์)  เดินทางมาถึงเมื่อเวลา  09.30 น.  พร้อมกล่าวเปิดพร้อมให้โอวาทแก่นิสิตเนื่องในโอกาสที่ต้องเดินทางไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ทั้งค่ายพัฒนาชุมชน หรือแม้แต่ค่ายพัฒนาองค์กร  โดยท่านเน้นหลักคิดของการทุ่มเท  เสียสละ และตระหนักในบทบาทของผู้ให้และผู้รับ  รวมถึงการให้ตระหนักเสมอว่า ความเป็นมหาวิทยาลัยติดตัวนิสิตไปในทุกย่างก้าว</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จากนั้น…ทีมงานของเราได้จัดฉายวีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม มหกรรมคนอาสา : นิสิตบ้าหนีเรียนไปเกี่ยวข้าว  ให้นิสิตได้ดู  สร้างความฮือฮากันไม่น้อย  เพราะยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน  ซึ่งผู้จัดทำก็คือคุณสุริยะ  สอนสุระ   เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ นั่นเอง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เหตุที่ผมเลือกวีดีทัศน์นี้มาเผยแพร่เพราะถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม  ไม่ติดยึดกับวัฒนธรรมการคิดแบบเดิม ๆ แต่ยึดสถานการณ์ทางชุมชนเป็นที่ตั้ง  และถือได้ว่าเป็นทางเลือกของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่น่าสนใจและยังสะท้อนความเป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะที่โดดเด่น    </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ต่อเมื่อเวลา 10 นาฬิกาเศษ  ก็ถึงวาระสำคัญที่ อ.มงคล  คาร์น  ได้บรรยายเรื่อง กิจกรรมนิสิตกับมิติการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  ซึ่งท่านได้นำเรื่อง การจัดการความรู้  (KM)  มาสอดแทรกไว้อย่างแยบยล  อาทิ  การอธิบายถึงลักษณะความรู้ของคนที่ประกอบด้วย ความรู้ชัดแจ้ง (Explict  Knowledge)  ความรู้ฝังลึก  (Tacit  Knowledge)  และไม่ลืมที่จะนำเอารูปปลา (ทู)  แห่งการจัดการความรู้มาให้นิสิตได้ยลโฉม  (หลายคนบอกน่ากิน)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>นอกจากนี้ยังย้ำเตือนถึงกระบวนการทำงาน  ที่ควรตระหนักและท่องจำ  อันประกอบด้วย  pre  production,  action,  post – evaluation,  report  รวมไปถึงหลักคิดการทำงานร่วมกับเพื่อนและชุมชน ต้องประกอบด้วยการ รู้จักตนเอง (รู้ว่าฉันเป็นใคร,มาทำอะไร, ต้องการอะไร,และอย่างไร)  การ รู้จักพื้นที่  การ รู้จักคนอื่น  และการ รู้จักวิธีการ  (ที่จะเรียนรู้ตนเอง,เรียนรู้พื้นที่และเรียนรู้คนอื่น   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">และสุดท้าย…ฝากข้อคิดสำคัญ 10 ประการ คือ</p> 1. เชื่อว่าเรา ทำได้ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2. คิดถึงความเป็นไปไม่ได้ให้น้อยลง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>3. รู้จักกฎ  เพื่อรื้อกฎ </p><p>4. อย่ามองมุมเดียว  จงพลิกแพลง </p><p>5. ดู (อย่างเข้าใจให้มาก ๆ)  +  case  study </p><p>6. อย่าเชื่อประสบการณ์เดิม ๆ ของตนเองทั้งหมด </p><p>7. หมั่นสร้างประสบการณ์แห่งความกล้า </p><p>8. รู้จักกระแสและประเมินทิศทาง (ทั้งคนและสภาพแวดล้อม) </p><p>9. ฝึกนิสัยการมองเงื่อนไขและอุปสรรคให้เป็นโจทย์ </p><p>10. เป็นตัวของตัวเอง…. เสมอ (be your selves)   </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จากนั้นเราก็พักรับประทานอาหารเที่ยง,  ฉายหนังสั้นให้ชมเพื่อความเพลิดเพลินอีก 2 เรื่อง  รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการะดมความคิดที่จะมีขึ้นในช่วงต่อไป …</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ที่สำคัญคือไม่น้อยไปกว่าสิ่งอื่นก็คือ  การที่ผมได้นำแต่ละโครงการมาวิจารณ์จุดเด่นและจุดอ่อนของกิจกรรม  รวมถึงการประเมินทักษะความรู้ในการเขียนโครงการของแต่ละองค์กร  และวิเคราะห์รายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการของค่าใช้จ่าย โดยอธิบายว่าต้องประกอบด้วยเอกสารเบิกจ่ายอย่างไรบ้าง  ซึ่งทั้งหมดนั้น  ผมได้บันทึกเป็นเอกสารจ่ายแจกแยกย่อยให้กับแต่ละองค์กร      </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เรียกได้ว่า  ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน  ที่สำคัญคือ… สิ่งที่ผมกระทำและนำเสนอนั้น  คือ ครั้งแรกของการประเมินและร่วมเรียนรู้แยกแยะ เป็นรายองค์กร  ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนในเวทีการสัมมนา …</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แล้วค่อยติดตามบันทึกรายงานผลการ ระดมความคิด  เร็ว ๆ นี้นะครับ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>