MSU KM สู่นิสิต ยกที่ 1 : รายงานผลกิจกรรมภาคเช้า...นั่งฟัง นั่งคิด

รู้จักตนเอง รู้จักพื้นที่ รู้จักคนอื่นและการรู้จักวิธีการที่จะเรียนรู้ตนเอง,เรียนรู้พื้นที่และเรียนรู้คนอื่น

ผมออกจากที่พักโดยที่ไม่มีโอกาสได้ดูละครจักร ๆ วงศ์ ๆ เป็นเพื่อนลูกชาย  แต่ให้สัญญาว่าพรุ่งนี้จะดูเป็นเพื่อนอย่างแน่นอน  และมาถึงที่ทำงานก่อน 8 นาฬิกา  พบคุณวัฒนพงษ์  คงสืบเสาะ  (หัวหน้างานกิจกรรม)  มาถึงที่ทำงานและกำลังเช็คความพร้อมของงาน  รวมถึงยืนยันกับผมว่า ไม่ต้องห่วง  ทุกอย่างเรียบร้อย ครับ !”

งานครั้งนี้เราจัดง่าย ๆ  ไม่เน้นรูปแบบพิธีการ  เล็ก ๆ  เป็นกันเอง  ...

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ดังที่ผมได้กล่าวถึงแล้วในบันทึกที่ผ่านมาว่ากิจกรรมในภาคเช้ามีอะไรเป็นรูปแบบหลักบ้าง … แต่ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการฯ  ผมก็ได้ทำความเข้าใจว่าด้วยที่มาที่ไปของโครงการให้นิสิตได้รับฟัง  รวมถึงการอธิบายเรื่องการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อบันทึกลงในสมุดบันทึกกิจกรรมให้แก่ผู้นำนิสิตได้รับทราบ  ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ในระบบ Km  ซึ่งเจ้หนิงมาฝากให้ดำเนินการแทน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและเขตพื้นที่ (รศ.สุรชา  อมรพันธุ์)  เดินทางมาถึงเมื่อเวลา  09.30 น.  พร้อมกล่าวเปิดพร้อมให้โอวาทแก่นิสิตเนื่องในโอกาสที่ต้องเดินทางไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่ทั้งค่ายพัฒนาชุมชน หรือแม้แต่ค่ายพัฒนาองค์กร  โดยท่านเน้นหลักคิดของการทุ่มเท  เสียสละ และตระหนักในบทบาทของผู้ให้และผู้รับ  รวมถึงการให้ตระหนักเสมอว่า ความเป็นมหาวิทยาลัยติดตัวนิสิตไปในทุกย่างก้าว</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จากนั้น…ทีมงานของเราได้จัดฉายวีดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรม มหกรรมคนอาสา : นิสิตบ้าหนีเรียนไปเกี่ยวข้าว  ให้นิสิตได้ดู  สร้างความฮือฮากันไม่น้อย  เพราะยังไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน  ซึ่งผู้จัดทำก็คือคุณสุริยะ  สอนสุระ   เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ นั่นเอง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>เหตุที่ผมเลือกวีดีทัศน์นี้มาเผยแพร่เพราะถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม  ไม่ติดยึดกับวัฒนธรรมการคิดแบบเดิม ๆ แต่ยึดสถานการณ์ทางชุมชนเป็นที่ตั้ง  และถือได้ว่าเป็นทางเลือกของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่น่าสนใจและยังสะท้อนความเป็นผู้มีจิตสำนึกสาธารณะที่โดดเด่น    </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ต่อเมื่อเวลา 10 นาฬิกาเศษ  ก็ถึงวาระสำคัญที่ อ.มงคล  คาร์น  ได้บรรยายเรื่อง กิจกรรมนิสิตกับมิติการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  ซึ่งท่านได้นำเรื่อง การจัดการความรู้  (KM)  มาสอดแทรกไว้อย่างแยบยล  อาทิ  การอธิบายถึงลักษณะความรู้ของคนที่ประกอบด้วย ความรู้ชัดแจ้ง (Explict  Knowledge)  ความรู้ฝังลึก  (Tacit  Knowledge)  และไม่ลืมที่จะนำเอารูปปลา (ทู)  แห่งการจัดการความรู้มาให้นิสิตได้ยลโฉม  (หลายคนบอกน่ากิน)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>นอกจากนี้ยังย้ำเตือนถึงกระบวนการทำงาน  ที่ควรตระหนักและท่องจำ  อันประกอบด้วย  pre  production,  action,  post – evaluation,  report  รวมไปถึงหลักคิดการทำงานร่วมกับเพื่อนและชุมชน ต้องประกอบด้วยการ รู้จักตนเอง (รู้ว่าฉันเป็นใคร,มาทำอะไร, ต้องการอะไร,และอย่างไร)  การ รู้จักพื้นที่  การ รู้จักคนอื่น  และการ รู้จักวิธีการ  (ที่จะเรียนรู้ตนเอง,เรียนรู้พื้นที่และเรียนรู้คนอื่น   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">และสุดท้าย…ฝากข้อคิดสำคัญ 10 ประการ คือ</p> 1. เชื่อว่าเรา ทำได้ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2. คิดถึงความเป็นไปไม่ได้ให้น้อยลง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>3. รู้จักกฎ  เพื่อรื้อกฎ </p><p>4. อย่ามองมุมเดียว  จงพลิกแพลง </p><p>5. ดู (อย่างเข้าใจให้มาก ๆ)  +  case  study </p><p>6. อย่าเชื่อประสบการณ์เดิม ๆ ของตนเองทั้งหมด </p><p>7. หมั่นสร้างประสบการณ์แห่งความกล้า </p><p>8. รู้จักกระแสและประเมินทิศทาง (ทั้งคนและสภาพแวดล้อม) </p><p>9. ฝึกนิสัยการมองเงื่อนไขและอุปสรรคให้เป็นโจทย์ </p><p>10. เป็นตัวของตัวเอง…. เสมอ (be your selves)   </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จากนั้นเราก็พักรับประทานอาหารเที่ยง,  ฉายหนังสั้นให้ชมเพื่อความเพลิดเพลินอีก 2 เรื่อง  รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการะดมความคิดที่จะมีขึ้นในช่วงต่อไป …</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>ที่สำคัญคือไม่น้อยไปกว่าสิ่งอื่นก็คือ  การที่ผมได้นำแต่ละโครงการมาวิจารณ์จุดเด่นและจุดอ่อนของกิจกรรม  รวมถึงการประเมินทักษะความรู้ในการเขียนโครงการของแต่ละองค์กร  และวิเคราะห์รายละเอียดปลีกย่อยแต่ละรายการของค่าใช้จ่าย โดยอธิบายว่าต้องประกอบด้วยเอกสารเบิกจ่ายอย่างไรบ้าง  ซึ่งทั้งหมดนั้น  ผมได้บันทึกเป็นเอกสารจ่ายแจกแยกย่อยให้กับแต่ละองค์กร      </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">เรียกได้ว่า  ได้รับความสนใจไม่น้อยไปกว่ากัน  ที่สำคัญคือ… สิ่งที่ผมกระทำและนำเสนอนั้น  คือ ครั้งแรกของการประเมินและร่วมเรียนรู้แยกแยะ เป็นรายองค์กร  ซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนในเวทีการสัมมนา …</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แล้วค่อยติดตามบันทึกรายงานผลการ ระดมความคิด  เร็ว ๆ นี้นะครับ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pandin

คำสำคัญ (Tags)#msu km กองกิจการนิสิต

หมายเลขบันทึก: 83337, เขียน: 11 Mar 2007 @ 22:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 29, อ่าน: คลิก


ความเห็น (29)

เขียนเมื่อ 
ดีจังเลยครับ ในสมัยที่ทำงานองค์การไม่เคยรู้จัก KM แต่เด็กสมัยนี้โชคดีมากเลยครับ มาแสดงความยินดีกับ มมส ด้วยคนครับผม
เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยม

ชมกระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวไปกับ IT

ขอปรบมือให้ครับผม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.ขจิต มากครับ

P

...ผมเองก็อิจฉานิสิตไม่น้อยไปกว่าอาจารย์  ..นี่ก็กำลังพยายามจุดประกาย กระตุ้น  เตะก้นกันทุกวัน 

ผมว่ามาช่วยกันเตะก้นหน่อยสิครับ...เผื่อจะวิ่งได้เร็วขึ้น เหมือนเด็ก ๆ ที่เม็กดำ

เขียนเมื่อ 
 • พรุ่งนี้ไม่มีละครจักร ๆวงศ์ ๆ  ครับ เพราะเป็นวันจันทร์  อ้อ มีเหมือนกันที่ช่อง 7 ตอนเย็น ๆ เรื่องเทพสามฤดู
 • กว่าจะได้กลับมาสู่โลกของสมาชิกใน แพลนเน็ตผม เอาเสียแทบลมจับ  เพราะมัวไล่ตรวจงานนักศึกษาที่กำลังจะติด I (ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ไม่ใฝ่เรียนรู้เท่าไหร่ ก็เลยเอาบล็อก นี่แหละเพื่อการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น)
 • ความขยันของคุณแผ่นดิน ที่มีต่อนักศึกษานี่น่าชื่นชมจังครับ  สงสัยจะอานิสงส์แรง
เขียนเมื่อ 
 • อิอิอิ..รู้ด้วยว่าเรื่องเทพสามฤดู 
 • อุ๊ย..โทษที  แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ  ตอนนี้ขาดชมรมคนนอนดึกหลายคนแล้ว
 •  สงสัยจะห่วงสุขภาพกัน   ชื่นชมค่ะที่มมส. เด็กได้เรียนรู้ KM แล้ว.. ที่ทำงานหว้ายังเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 

น่าเสียดายจังเลยครับที่ผมไม่ได้เข้าร่วมสัมนา

ผมตกข่าวไปเลย..แย้จัง....

แต่ก็ดีใจกับเพื่อนๆและน้องๆที่จะได้รับการต่อยอดองค์ความรู้...สู่การปฎิบัติ...ในมิติของการจัดการความรู้..ดีจังครับ

ซัมเมอร์นี้ผมคงนอนอกกลัดหนองนึกถึงบรรยากาศค่ายเป็นแน่.....

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

P

เช้านี้ที่สารคามอากาศดีมากครับ..

จัดสัมมนาครั้งนี้  เราให้ชมรมส่งผู้แทนเข้าร่วมองค์กรละ 2 คน  จัดที่ห้องประชุมของกองกิจการนิสิต ง่าย ๆ เป็นกันเอง ...สนุกไม่น้อยเลยครับ

เขียนเมื่อ 
อาจารย์ย่ามแดงครับ
P

แหม...ที่กล่าวถึงนั้นย้อนวันอาทิตย์นะครับ (ยิ้ม ๆ )..รายงายผลชุดนี้เป็นรายงานผลย้อนเวลา (ไม่สด) ครับ

รีบ ๆ ตัดเกรดเด็กนะครับ...ไม่งั้นคงวุ่นวายน่าดู

ขอเป็นกำลังใจในการเคี่ยวให้นักศึกษาได้ดิบได้ดีกันถ้วนหน้า  นะครับ

เขียนเมื่อ 
ดูเวลาที่ อ.ลูกหว้าเข้ามาเยี่ยมก็ล่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้ว
P

ยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับ เพราะทั้งงานนอกงานในต่างหนักหน่วงอยู่มากโข...

ปิดเทอมนี้มีค่ายเกือบ 20 โครงการ  ไป 9 จังหวัด (อย่างต่ำ)  ที่น่าดีใจคือเป็นค่ายบูรณาการเสียส่วนใหญ่  ไม่ถึงกลับสุดโต่งไปสร้างวัตถุอย่างเดียว

เป็นสิ่งที่ก็น่าดีใจกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

แต่บางที่ก็ยังจำเป็นต้องช่วยเหลือในทางวัตถุอยู่บ้าง

ขอบคุณมากครับ....ขอให้มีเช้าที่สดใสในชีวิตนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้องสัญญามากครับที่แวะมาทักทาย

P

ช่วงนี้สอบเสร็จหรือยัง...งานที่จัดขึ้นก็จัดง่าย ๆ ประหยัดงบที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพราะจะเน้นเรื่องการประเมินและติดตามในพื้นที่  รวมถึงการนำผลผลิตกลับมาขยายผลอีกครั้ง

พี่พอมีสำเนาเอกสารเหลือบ้าง  ถ้าต้องการให้มารับที่กองก็ได้นะ..เผื่อจะได้อ่านเพลิน ๆ

เริ่มฝึกงานวันไหนล่ะ...แต่ก็คงเป็นช่วงเริ่มออกค่ายแน่ ๆ ...ใช่ไหม

อย่าลืมเขียนบันทึกด้วยนะ

สวัสดีครับ เข้ามาทักทายก่อนลาไปนอนครับผม เจอกันใหม่ครับผม เป็นกำลังใจในการทำงาน วันแรกของอาทิตย์นี้ครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณเม้ง  สมพร

P

ขอให้นอนหลับ พักให้สบาย  จะได้ชาร์ตแบตเตอรี่ชีวิตอีกครั้ง

ขอบบคุณครับ

เยี่ยมครับพี่

 • ขอบพระคุณค่ะ 
 • นี่แหละของจริง  อิอิ ^__*  ของพี่อ่ะแค่เรียกน้ำจิ้มจ้ะ..
 • รอติดตามตอนต่อไปอย่างใจจดใจจ่อเด้อ..
เขียนเมื่อ 
 • เหมาะสมแล้วค่ะ คนที่ได้รางวัล ฅ km มมส. คนแรกของเรา สวมเสื้อ msu-km  ด้วยค่ะ  น่าภูมิใจมากค่ะ
 • ขอชื่นชมกิจกรรมดี ๆ  ขอยกนิ้วให้...สุดยอดค่ะ ...
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณวิชิต  มากครับ
P

ยกที่ 1  ของวันนี้ก็เป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากการได้รับความกรุณาจาก อนุ KM  ของ มมส ที่มาบ่มเพาะเชื้อไว้ให้

ยังมีอีก 2 - 3  โครงการนะครับ....จะนำเสนอเป็นระยะ

เขียนเมื่อ 
 • ผมเข้า Blog ของคุณ
  P
  ไม่ได้มาหลายวันแล้วครับ
 • วันนี้เข้าได้แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่อง Active X อยู่ครับ
 • มาร่วมแสดงความยินดี และ เป็นกำลังใจให้ต่อไปด้วยครับ
 • เข้ามาชื่นชมค่ะ
 • work จริง ๆ
 • อยากได้มหกรรมคนอาสา : นิสิตบ้าหนีเรียนไปเกี่ยวข้าว เพื่อเผยแพร้ด้วย ทำไงดีคะ
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
เจ้หนิง...
P

อันที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องยกยอปอปั้นคนกันเองเกินความเป็นจริงหรอกนะครับ  ถ้าทำไม่ไหว และทำไม่ได้  มันจะยิ่งตกจากที่สูง....เจ็บเจียนตาย เลยนา

แต่ยังไงก็ขอบคุณครับ...

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับ คุณอ้อ
P

เป็นเสื้ออีกตัวหนึ่งที่เป็นความภูมิใจ  ..หลังเข้ามาใช้ชีวิตในโลก G2K  ได้รับแต่สิ่งดี ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ...

ขอบคุณครับ....และยังมีแรงพอที่จะขับเคลื่อนต่อไป

เป็นคำสัญญาที่ต้องทำ  แต่ไม่ใช่คำสญญาที่มีต่อ KM ของสถาบัน  หากแต่เป็นความรู้สึกตั้งใจที่จะทำ  เพราะเพื่อเป็นการขอบคุณต่อโอกาสที่ได้รับมาตลอดชีวิตการเป็นนิสิตมาจนบัดนี้

และเพื่อตอบแทนให้นิสิต  ผู้ซึ่งเป็นแรงหนุนส่งของตนเองมาโดยตลอด

ไม่ได้ยอคนกันเองซักกะหน่อย  ใครๆเขารู้กันทั้ง G2K แล้วหละต๋อย..เอ๊ย..ไม่ใช่สิ คุณแผ่นดิน  ^__*

เขียนเมื่อ 
P

สวัสดีครับ อ.แพนด้า

...มีความสุขเสมอที่ได้ทำงานเช่นนี้กับนิสิต  และขอบพระคุณที่ช่วยกรุณามาเติมเชื้อไฟให้ตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ครับ

โก๊ะ
IP: xxx.188.63.92
เขียนเมื่อ 
สุดยอดจริงๆค่ะ...เป็นการเตรียมเด็กที่ดีมากๆ...รบแบบนี้ไม่มีวันแพ้...และขออนุญาตนำกระบวนการทำงาน,หลักคิดการทำงานร่วมกับเพื่อนและชุมชนและข้อคิดสำคัญ 10 ประการไปใช้ในการทำงานด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ พี่อัมพร
P

ผมได้รับเอกสารวิจัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอบพระคุณมาก

วีดีทัศน์ฉบับเร่งด่วนของผมนั้น..กำลังให้ จนท. จัดการให้  จะส่งไปให้ 2 เรื่อง (พรุ่งนี้)  ...แต่ต้องออกตัวว่าเป็นฉบับเร่งด่วน  (ทำเอาสนุก เท่าที่มีข้อมูลอันจำกัด)

รอรับนะครับ...

เขียนเมื่อ 
P

ขอบคุณครับ...รู้สึกจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่มั๊ย..

คุณโก๊ะ...ครับ

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บันทึกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อยอดกับผู้อื่น  แต่ผมก็ไม่ทราบแน่ชัดว่า อ.มงคล  ท่านคิดขึ้นเอง  หรือประมวลทัศนะของผู้อื่นมา  จึงไม่ได้อ้างอิงอย่างชัดเจน   แต่ก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อวิถีคิดใหม่ ๆ เป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งโดยปกติ ด้วยความที่ท่านสอนสถาปัตย์ ฯ ท่านก็คิดนอกกรอบอยู่พอสมควร  มุมมองของท่านจึงน่าสนใจเสมอ

ขอบคุณครับ....

เขียนเมื่อ 

ใส่เสื้อ MSU-KM แล้วดูดีทุกครั้งเลยครับ พี่พนัส

 • ขอบคุณมากค่ะ
 • จะรอรับวีดีทัศน์ฉบับเร่งด่วนค่ะ
 • เช้านี้พี่เมล์โครงการบัณฑิตก้าวไกลให้ใหม่แล้วนะคะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ..น้องแจ๊ค

P

...ทุก ๆ คนใส่เสื้อ KM  มมส แล้วดูดีทุกคนครับ  โดยเฉพาะคนที่ได้ใส่มาก่อน...(ยิ้ม ๆ )

คราวนี้ชาวกองกิจฯ เคลื่อนงานเรื่อง KM ลงองค์กรนิสิตอย่างต่อเนื่อง  โดยไม่ยึดติดรูปแบบ   เช่น  จะมีโครงการของชมรมรักษ์ทางไทย , วงแคน (รายการคน ค้นคน - มาถ่ายทำรายการ),  และอื่น ๆ ....

เริ่มต้น เหมือนทำกันมานาน  แต่ที่ไม่รู้เพราะไม่เคยเริ่มต้น

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณในทุก ๆ เรื่องที่ช่วยกรุณาดูแลและแนะนำ  รวมถึงการส่งต่อทางความคิดเป็นอย่างสูงครับ
P

ระยะเวลา 2 เดือน  กับงานเก่าที่เพิ่งกลับมา "ทำใหม่"  ดูเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ไปเสียเกือบทุกเรื่อง ...ไม่เหนื่อย และไม่ท้อ  เพียงแต่บางห้วงก็อ่อนล้าบ้างเป็นธรรมดา

แต่ยังไงก็มีพลังที่จะเดินต่อไป  ทั้งกำลังใจจากน้อง ๆ รอบข้าง  รวมถึงจากกัลยาณมิตรที่มีให้ผมเสมอมา

ขอบคุณครับ