กฎหมายอเมริกากับบัตรเครดิต

       การทุจริตที่เกิดขึ้นกับบัตรเครดิตโดยวิธีต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อผู้ถือบัตรที่แท้จริงที่จะต้องชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้แก่ธนาคารหรือสถาบันผู้ออกบัตรทั้งที่ตนไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้น โดยในอเมริกามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่คุ้มครองผู้ถือบัตรเครดิตจากผู้ทุริตนำบัตรเครดิตไปใช้โดยปราศจากอำนาจ รายละเอียดดังนี้

       ตามมาตรา 83-84 ของ Consumer Credit Act ได้บัญญัติควบคุมถึงความรับผิดสำหรับการใช้บัตรเครดิตโดยปราศจากอำนาจ มาตรา 83 (1) "ลูกหนี้ภายใต้ข้อตกลงที่ถูกบัญญัตจะไม่มีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้จากการสูญเสียใดๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ประโยชน์จากเครดิตโดยบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือเป็นตัวแทนของลูกหนี้"