ดอกแก้ว


ผู้ประสานงาน
ศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า
Username
000007
สมาชิกเลขที่
17351
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

 

ปี  2529  จบการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  เอกสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
ปี  2530  -  เป็นอาสาสมัครครูชาวเขาที่  เขาเหล็ก  จ.กาญจนบุรี

- เป็นผู้ประสานงานคัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจน  จ.กาญจนบุรี

ปี  2531     เป็นอาสามัครเพื่อสังคม  โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

ปี  2532     เป็นเจ้าหน้าที่โครงการป่าชุมชน จ.สุรินทร์

ปี  2537    - เป็นผู้ประสานงานโครงการป่าชุมชน

ปี  2538   -  เป็นผู้ประสานงานกลุ่มเด็กรักป่า

            - เข้าร่วม The Fellowship Japan of The Youth Leaders Abroad from  25 Sep. to 24 Oct. 1995   จัดโดย  National Assembly for Youth Development of  Japan.

ปี  2539 2545  

                -   เป็นผู้ประสานงานจัดค่ายเยาวชนระหว่างประเทศ ไทย ญี่ปุ่น  ที่ กลุ่มเด็กรักป่า   จำนวน 7 ครั้ง สนับสนุน  โดย National Assembly for Youth Development of  Japan

            -  เป็นผู้ประสานงาน จัดค่ายเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา กับ  Nature Game Assosiation of Japan   จำนวน  5 ครั้ง ที่ ประเทศไทย

                - เป็นผู้ประสานงานจัดค่ายอาเซี่ยน  ที่ จ.สุรินทร์  กับ  Asain Volunteer Action Network  ประกอบด้วยประเทศ สมาชิก คือ  Bangladesh ,Thailand , Srilanka , Japan  , Korea  และ Singapore

             - เป็นผู้ประสานงาน จัดค่ายเรียนรู้ธรรมชาติศึกษาให้กับ  นักศึกษา จาก ฮ่องกง  ร่วมกับ Christian  Movement   Assosiation   ที่ สุรินทร์ เขาใหญ่ 

                 - เป็นผู้ประสานงาน ค่ายนักศึกษา จาก Singapore ร่วมกับ   Singapore National  Foundation ก่อสร้างห้องสมุดให้กับ รร.บ้านแสลงพันธ์ ต.สำโรง เมือง สุรินทร์   และ  ค่ายที่ 2  สร้างแทงค์น้ำประปา กับ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเปรีย์ทม   ม.3  ต.สำโรง เมือง จ.สุรินทร์         

ปี  2542     เข้าร่วมประชุมที่ประเทศฟิลิปปินล์  Asian Regional Exchange for New Alternatives at Manila   ระหว่าง  17 ต.ค. 1 พ.ย 2542

ปี  2546 - รางวัลลูกโลกสีเขียว

 ปี  2548    - เข้าร่วมประชุม  6 th International Workshop on Resource Mobilisation  between  6th -8thMay  2005  ว่าด้วยเรื่อง การระดมทรัพยากรเพื่อการระดมทุน แลกเปลี่ยนกับสมาชิก 40 ประเทศ ที่ ประเทศไทย  /  กทม.             

รางวัลจาก บริษัทฟอร์ด  ชื่อ โครงการร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม  ประจำปี  2548

 ปี   2548     เข้าร่วมในการกระบวนการงานด้านการศึกษาวิจัย

         1.  อาจารย์ทิพจุฑา สุภิมารส นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง    การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทย         ตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน      ได้ศึกษาร่วมกับ ครูชาวบ้าน  และพัฒนาหลักสูตร กับเด็กเล็ก    จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ….

         2.โครงงานวิจัย  เรื่อง การพัฒนาสื่อสารแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ชุมชนเป็นฐานในการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กและครอบครัว : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชน ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์     หัวหน้า โครงการวิจัย  จ่าเอกปุณรัตน์   พิงคานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7       จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ งานวิจัยชิ้นนี้ อยู่ในระยะกลาง และจะสิ้นสุดเมื่อ  พ.ค. 49

ปี 2548 รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ปี   2549   ศิลปิน คุณพงษ์เทพ กระโดนชำนาญ  แต่งเพลง ครูป่า มอบให้เป็นกำลังใจ ในการต่อสู้กับโรคไตวายเรื้อรังระยะ สุดท้าย   ในชื่อชุด   ขายวัวส่งควายเรียน

 20 กันยายน 2549 วันเยาวชนแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน มอบรางวัล กลุ่มทำงาน   ดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเยาวชน 

             

 

        

 

          

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท