นาง อัมพร อรุณศรี


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 8
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Username
amporn1
สมาชิกเลขที่
4448
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา :  การศึกษามหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา ) 

ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย

1. การศึกษาสมรรถภาพ  อารมณ์ และการกำหนดเป้าหมายในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2538

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสารเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2544

3. ประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2546

4. การประเมินผลโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชมชน กลุ่มสถาบันภาคใต้ ปีการศึกษา 2546

5.คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์  นักศึกษาบัณฑิตกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ปีการศึกษา 2545

6. วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจนักศึกษาจองห้องพักผ่านเว็บไซด์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2548

7. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2548

     7.1 ตีพิมพ์วารสารสงขลานครินทร์ปีที่13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2550 หน้า 33 - 42

     7.2 สัมภาษณ์ออกอากาศวิทยุ ม.อ F.M 88 รายการรอบรั้ว ม .อ.วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550 เวลา 18.30น.

8.วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจในการบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2548

9. ร่วมงานวิจัย ผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2548 (ตีพิมพ์วารสารสงขลานครินทร์)

10.ร่วมงานวิจัย คุณลักษณะและความต้องการพัฒนานักศึกษาตามทัศนะของอาจารย์ ผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.ประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2550 

12. บทความเรื่อง การบ่มเพาะหน่ออ่อนนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ (เผยแพร่วารสารการบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่8 ฉบับที่ 22 เดือนมกราคม เมษายน 2551 )

13.บทความเรื่อง ความขัดแย้งในองค์กร และนาง อาภรณ์  อุ่นธวัชนัดดา. (เผยแพร่วารสารการบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 เดือนมกราคม - เมษายน 2552) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษาการขอตำแหน่งชำนาญการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- นักกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- นักกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

               - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งระดับ

                  ชำนาญการประจำสำนักงานอธิการบดี (ปัจจุบัน)

               -  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารการบริหารและธุรการ

                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปัจจุบัน)

                -  ตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับผล    

                   สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา   นักศึกษาสาขาพัฒนามนุษย์และ สังคมคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยากร 

                 - เทคนิคการทำผลงานวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ให้บุคลากรสาย

                    สนับสนุนให้ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

                     วิทยาเขตหาดใหญ่  วันที่ 20 มิถุนายน 2551      

         -  เทคนิคการทำผลงานวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการและผลงานวิจัยหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  วันที่    23    กรกฎาคม 2551

                 -  เทคนิคการทำงานเป็นทีม  และวิธีเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ ให้กลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ที่พังงาเบย์รีสอร์ท จังหวัดพังงา วันที่  7 8 กุมภาพันธ์  2552

                -  เทคนิคการทำผลงานวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการและผลงานวิจัยหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาการ  ดำรงตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการและพนักงานสายสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วันที่    14-15 พฤษภาคม 2552

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท