กิเลสที่เป็นความมืดบอดทางจิตใจ  เพราะ คนเราทุกคนต่างก็มีสิ่งที่ปิดบังดวงตาแห่งปัญญา 

  เพื่อไม่ให้เรารู้และเข้าใจต่อสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงของมัน 

 สิ่งที่ทำให้คนเราเป็นอย่างนั้นเพราะมีรากฐานมาจากกิเลส 

 ซึ่งเป็นสิ่งทำจิตใจของคนเราให้เศร้าหมองไม่ผ่องใส 

  สิ่งเหล่านี้เป็นความชั่วความไม่ดีที่แอบแฝงอยู่ในส่วนลึกของความรู้สึกนึกคิดของคนเรา 

 จนเป็นสาเหตุก่อให้เกิดมีสภาพจิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์ 

  ดังนั้น  การที่คนเราจะแก้ไขเพื่อไม่ให้กิเลสเข้าไปเกาะแน่นอยู่ในส่วนลึกของความรู้สึกนึกคิดได้ 

 ก็ต้องตั้งใจกระทำดี  ทั้งการคิด  การพูด  การกระทำ  ล้วนแต่ต้องมีเจตนาดีเพื่อทำจิตใจให้ละชั่วทำดีและทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ