ผู้เขียนกำลังงงกับตัวเองว่าจะทำได้ไหม  ผู้เขียนกำลังเขียน thesis ภาษาอังกฤษในบทที่ 1-3 ตามตัวข้อดังต่อไปนี้ 

         English Project –Based  Assessment 

 Chapter 1 :         Introduction

  1.1           Rationale of the  Study

  1.2           Statement of the Problem

  1.3           Purpose Statement

  1.4           Purposes of the Study

  1.5           Research Questions

  1.6           Significant of the Study

  1.7           Assumptions

  1.8           Delimitations and Limitation of the Study

  1.9           The Operational Definition of Terms

  1.10     Summary of the Chapter

  1.11     The Organization of the Dissertation  

Chapter 2 : Review of Related Literature and Research on   Project-Based Instruction

  2.1           Definition of Project-Based Instruction

  2.2           Characteristics of Project-Based Instruction

  2.3           The Process of  Project-Based Instruction

  2.4           Assessment of  Project-Based Instruction

  2.5           Project-Based Framework

  2.6           Samples of  Project-Based Instruction in Foreign Countries

  2.7           Samples of  Project-Based Instruction in Thailand

  2.8           Summary  

Chapter  3 : Research Methodology                 

 3.1   Introduction

 3.2   Methods in Project-based Instruction

  3.2.1   Classroom Observation

   3.2.2   Interviews

  3.2.3   Questionnaires

  3.2.4   Evaluation Forms

    3.2.4.1       Student-evaluation

    3.2.4.2       Peer-evaluation

  3.2.4.3       Teacher-evaluation

  3.2.5   Presentation  

   3.2.5.1   Oral Presentation  

   3.2.5.2    Poster

 3.3           Design of the Study

    3.3.1   Research site 3.3.2   Sampling Procedure

    3.3.3   The Participants

    3.3.4   Data Collection Procedures

 3.4           Data Analyses

 3.5           Summary      

  ปัญหาของผู้เขียนไม่ได้อยู่ที่การเขียนวิทยานิพนธ์แต่ปัญหาอยู่ที่การไปศึกษาวิจัยในต่างประเทศ เนื่องจากทุนที่ผู้เขียนได้คือทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน( Cooperative Research  Network)หรือเรียกกันว่าทุนCRN จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้องไปทำวิจัยในต่างประเทศ 1  ปีเพราะเป็นโครงการปริญญาเอกร่วม ปัญหาคือ ต้องติดต่อมหาวิทยาลัยเอง ได้ติดต่อไปที่ Oregon University ปรากฏว่า อาจารย์ที่เก่งทางด้าน Project-Based ให้สมัครเข้าไปก่อน แต่ผู้เขียนอยากได้อาจารย์ที่ปรึกษาก่อน กำลังรออีกสองที่คือที่ British Columbia University และ Oregon  State University  ผู้เขียนไม่ได้เกี่ยงว่า ที่มหาวิทยาลัยไหน แต่เลือกสามที่ดังกล่าวข้างต้นเพราะ มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ ความจริงแล้วมีอีกที่หนึ่งคือ Northern Arizona University ผู้เชี่ยวชาญ เคยเดินทางมาไทย และผู้เขียนได้พบแล้วคือ Stoller ปรากฏว่า ท่านไม่ว่าง ที่จะรับนักศึกษาปริญญาเอกได้   ตอนนี้ผมได้แต่ร้องเพลงรอ เวลาก็ใกล้เข้ามา ต้องไปก่อน ตุลาคม 2550  จึงอยากเรียนถามท่านผู้รู้ว่า  ควรทำอย่างไร ดี ครับผม   ขอคำแนะนำด้วย  ฮือๆๆๆสงสาร ผมเถอะครับ ขอบคุณมากครับ