สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.)

ท่ามกลางสังคมอันกดขี่และแก่งแย่งเช่นนี้  ควรที่จะมีองค์กรนักศึกษาหรือนักศึกษาที่ทำหน้าประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดำรงอยู่ ซึ่งมิใช่องค์กรอื่นที่ไม่ใช่  สนนท. ก็เป็นได้ ดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาในองค์กรนี้ และได้เข้ามามีส่วนรวมในการทำงานนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปี  

ถ้าเอ่ยถามหนุ่มสาวรุ่นใหม่รวมถึงนักศึกษาทั่วๆไปว่ารู้จักองค์กรนักศึกษานามสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) หรือไม่ หลายคนอาจไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลย . ซึ่งเป็นองค์กรเฉพาะกลุ่ม และค่อนเอียงไปในทางที่แคบมากๆต่อการรับรู้ของผู้คนในสังคม

 

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.)  มีขึ้นเพื่อ

ทำหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มองค์กรนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆที่กระจัดกระจาย ทั้งอาจช่วยเหลือกันได้หรือมีกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมให้นักศึกษาได้แสดงบทบาทของตนเองต่อสังคมในทางที่สร้างสรรค์อย่างเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นดังคำขวัญที่แสดงจุดยืนทางสังคมในตราหัวจดหมายกระดาษของ สนนท. ว่า "เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ"