สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)


นายกสมาคม
สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)
Username
issarachon
สมาชิกเลขที่
7575
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
 

ประวัติ

 นที  สรวารี

ชื่อ นที นท สรวารี

Email expo2513@hotmail.com

เบอร์โทร 08-6687-0902

 วงศ์วาร เดิมนามสกุล "อนุกานนท์" มาตั้งแต่เกิด แต่ เนื่องจากมารดาได้หย่าขาดจากบิดา จึงเปลี่ยนนามสกุลกลับมาใช้นามสกุลเดิมจึงเปลี่ยนนามสกุลตามมารดา มาใช้ "สรวารี" ซึ่งเป็นนามสกุลของ คุณตา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม2550 จนถึงปัจจุบัน

ญาติฝ่ายมารดา มีทั้งหมด 9 คนได้แก่ 

1. ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์

2. พลเรือตรีวิเชฏฐ์ สรวารี (ถึงแก่กรรม)

3. นางสารภี วงศ์สุด

4. นางชื่นจิตต์ สรวารี

5. นายธเนศ สรวารี (ถึงแก่กรรม)

6. นางศรีวัลลภา แก้วสมทรัพย์ (ถึงแก่กรรม)

7. นางสาวรัตนาภรณ์ สรวารี

8. นางกรองทอง สรวารี (มารดา)

9. นางเพียงแข ปัทมานนท์  

แนวคิดการทำงาน  "ทำงานด้านเด็กมาตั้งแต่ อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อปี 2528  โดยออกไปเข้าค่ายกับ พี่ ๆ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จากนั้น ก็ สนใจที่จะทำงานกับเด็ก โดยใช้กระบวนการเล่นมาเป็นสื่อ ทำแบบครูพักลักจำ มาโดยตลอด จน ได้มาเรียนรู้กับ YPDC.เมื่อปี 2532 ในฐานะ พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม และเรียนรู้มาเรื่อย ๆ ทำค่ายระหว่าเรียน ที่ วิทยาลัยครูพระนคร ทำกิจกรรม กับ เด็กหน้าโรงหนัง เด็กหลังโรงพักและ เมื่อ จบปริญญาตรี เมื่อปี 2537 ไปเป็น บัณฑิตอาสาสมัคร ของ ธรรมศาสตร์ ก็ไปทำงานกับเด็กชนบท ที่ นครพนม อีก 7 เดือนในพื้นที่กลับมา ก็งาน กับ ครูหยุย เป็นครูข้างถนน สอนเด็กเร่ร่อน ที่พัฒนพงษ์ อยู่ปีเเศษ ย้ายเข้า ประจำบ้านสร้างสรรค์เด็ก อีกเกือบปี ท้ายสุด พบเจอพี่ ๆ เพือน ๆ ก็เลยชักชวนกันมาสร้างฝัน ที่หวังไว้ว่าจะทำงานเพื่อสังคมตลองชีวิตมาตั้ง กลุ่มอิสรชน พัฒนาเป็น ศูนย์กิจกรรมอิสรชนและล่าสุด จดทะเบียน เป็น สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ภายใต้ความหวังที่ว่า อยากจะสร้างอาสาสมัคร ให้เต็มแผ่นดินโดยเฉพาะ อาสาสมัครเมือง ที่  อิสรชน ยินดี จะเป็นเพียง สะพานเชื่อมโอกาส ทั้งสองเข้าด้วยกัน คือ โอกาส ของอาสาสมัครที่ อยากจะมอบเวลา และ สิ่งดีดีให้แก่สังคม และ เด็กเร่ร่อน ที่มีโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตข้างถนน ให้ ทั้งสอง มาคุยและเรียนรู้ชีวิตร่วมกัน"  

ความตั้งใจและความเชื่อเรื่องการทำงาน

 "อิสรชน ไม่เคยบอกใครว่า เราเป็นคนดี เราเป็นเพียงคนที่ทำงานที่เรารักและทำแล้วมีความสุขเท่านั้นเองดังนั้น งานที่เราทำ จึง จะมีแต่งานที่ทำแล้วมีความสุข และเป็นงานที่เรารัก เราไม่ใช่แบบอย่าง ไม่ใช่คนดีเพราะอิสรชน ก็แค่ คนธรรมดา ที่ มีเลือดเนื้อมีชีวิต ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น" 

การศึกษา

 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.6) โรงเรียนวัดบางเตย

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

อนุปริญญาศิลปศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูพระนคร

นักธรรมชั้นตรี สังกัด คณะแขวงคันนายาว วัดบางเตย

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏพระนคร

บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่น 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไม่สอบสารนิพนธ์) 

ครูอาจารย์คนสำคัญ 

อาจารย์ฐิติวดี รัชตวาสน์ อาจารย์สอนภาษาไทย สมัยมัธยมปีที่ 2

อาจารย์ชื่นจิตต์ น้อยขาว

อาจารย์สอนภาษาไทยช่วงมัธยมปลาย

อาจารย์จิตรา เฝ้าทรัพย์ อาจารย์แนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชะเอม ยินดี อาจารย์สอนการพัฒนาชุมชน

 อาจารย์ทรงจิต พูลลาภ อาจารย์สอนการพัฒนาชุมชน 

 ประสบการณ์  

2528 - 2532 เริ่มทำกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมร่วมกับเพื่อน ๆ สถาบันต่าง ๆ

2532 - 2537  อาสาสมัครค่ายกลางวันในเมือง YPDC

2533 กรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยครูพระนคร ฝ่ายบันเทิง

2534 บวชเป็นสมณเพศ ฉายา ธมมฺปัญโญ ภิกขุ เป็นเวลา 9 เดือนอยู่กรุงเทพมหานคร 4 เดือน นอกเหนือจากนั้น เดินทางไปในจังหวัดต่าง ๆ ภาคอีสาน และ ประเทศลาว

2535 รองนายกองค์การนักศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร ฝ่ายกิจกรรมและงบประมาณ

2536 เลขาธิการสมาพันธ์นักศึกษาสถาบันราชภัฏแห่งประเทศไทย (ชุดก่อตั้ง)

2537 ประธานรุ่นบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2538 - 2540 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

2539 ผู้ประสานงาน กลุ่มอิสรชน

2540 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด มูลนิธิโกมลคีมทอง

2540 ผู้จัดการ ศูนย์กิจกรรมอิสรชน

2541 - 2542 เจ้าหน้าที่ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

2543 ผู้ช่วยนักวิจัย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

2543 ผู้อำนวยการ ศูนย์กิจกรรมอิสรชน

2546 ร่วมก่อตั้ง www.thaiict.org และร่วมงานในหน้าที่ประสานงานโครงการ

2548 นายกสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน/รักษาการเลขาธิการสมาคม

2548 - ปัจจุบัน รับบรรยายพิเศษ การจัดกิจกรรมสำหรับคนด้อยโอกาส และจัดกิจกรรมในสถานพินิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร

2548 - ปัจจุบัน รับบรรยายพิเศษตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเด็นการทำงานกับกลุ่มคนด้อยโอกาส

2546 - ปัจจุบัน webmaster www.issarachon.com

2550 - ปัจจุบัน คณะทำงานเครือข่ายติดตามการศึกษาไทย

2551 - ปัจจุบัน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ทำงานสังคมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสสำนักส่งเสริมสวัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

2551 - ปัจจุบัน คณะกรรมการแปลงยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์ผู้ด้อยโอกาสไปสู่การปฏิบัติสำนักส่งเสริมสวัดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ    

2552 - 2553 คณะกรรมการพิจารณาโครงการเอดส์ กรุงเทพมหานคร

2552 - ปัจจุบัน คณะทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหลวงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน กรุงเทพมหานคร

 หากท่าสนใจจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

สามารถโอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์
 
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิ่น เกล้า
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
เลขที่บัญชี 031 – 0 – 03432 – 9

ธนาคารกสิกรไทย สาขาปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
เลขที่บัญชี 706-2-33411-2

ธนาคารกรุงเทพ สาขามีนบุรี

ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

เลขที่บัญชี 145-5-24762-5

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซ๊ ติวานนท์

ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน

เลขที่บัญชี 382-217647-5


 

 

รางวัลที่ได้รับ  

ปี 2549 รางวัล คนดีคู่สังคม จากรายการ คนดีคู่สังคม ทางUBC

ปี 2550 รางวัล คนอาสา จากรายการ TVอาสา สถานีโทรทัศน์ ITV

ปี 2551 รางวัล คนดีคู่สังคม จากรายการ คนดีคู่สังคม ทาง ทรูวิชั่น 

ปี 2553 ประกาศนียบัตร ร่วมประกวดนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัยหาเอดส์ กรุงเทพมหานคร

ปี 2553 ประกาศเกียรติคุณ จาก มูลนิธิรวมใจเผยแพร่ธรรมะ

การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

2532- 2538      อบรมหลักสูตร ผู้นำกิจกรรมจาก ศูนย์พัฒนาเยาวชนYPDC
2551                อบรมหลักสูตร การให้ความช่วยเหลือและเสริมสร้าง
                         แรงจูงใจเบื้องต้นแก่ผู้เสพติดยาเสพติด จาก ปปส.
2551                 อบรมหลักสูตร วิทยากรสิทธิและหน้าที่แรงงานข้าม
                         ชาติเบื้องต้น จาก IOM
การก่อตั้งสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน 

2539 เริ่มรวมกลุ่มทำงาน ในนาม "กลุ่มอิสรชน"

2540 พัฒนา "กลุ่มอิสรชน" เป็น "ศูนย์กิจกรรมอิสรชน"

2543 รับทุนการดำเนินงานครั้งแรกจาก ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย

2548 จดทะเบียนรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็น        

 "สมาคมสร้างสรรรค์กิจกรรมอิสรชน"

 และในปีเดียวกัน ได้รับการรับรองให้เป็น          องค์กรสาธารณประโยชน์

จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี