หลังจากคณะอนุกรรมการ KM มมส. ได้จัด KM-workshop โดยมี ดร. วรภัทร์ และ คุณทวีสิน มาเป็นวิทยากรหลัก เมื่อวันที่ 24  มกราคม ด้วยความหวังว่าอาจจะกระตุ้นให้ หน่วยงานต่าง ๆ ของ มมส. ที่มีผู้เข้ามาร่วม work shop ได้กลับไปทำอะไรต่อตาม AAR ข้อ 4. ท่านตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมสัมมนากลับไปทำอะไรที่หน่วยงานของท่าน

        ต่อไปนี้คือ ข้อความจาก AAR ข้อ 4.  บางส่วนของท่านผู้ที่มาเข้าร่วม workshop ในวันนั้นครับ

        
  • นำไปใช้ในการจัด KM ของหน่วยงาน
  • นำกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหน่วยงาน
  • แนะนำเพื่อนร่วมงานให้ศึกษา KM เพิ่มมากขึ้น  เพื่อนำมาใช้ในการทำงานร่วมกัน
  • ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในทราบถึงความสำคัญของการจัดการ และการนำ KM ไปใช้     ซึ่งจะนำไปสู่ LO ต่อไป
  • พัฒนาผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในหน่วยงาน   ทั้งภายใน + ภายนอก
  • ไปปรับใช้กับการทำงานของหน่วยงานคิดว่าคงจะทำให้หน่วยงานมีความสุขมากขึ้น
          หนึ่งเดือนผ่านไปเหมือนมีปีก   เราอยากจะทราบข่าวสารจากท่านผู้เข้าร่วม workshop ว่าท่านได้ดำเนินการอะไรกันไปบ้างครับ ผลเป็นอย่างไร ?   ช่วยกันต่อเติม ให้เกิด หางปลาทู กันหน่อยนะครับ   ส่งข่าวผ่านทาง blog นี้ หรือ ทาง e-mail หรือ ทางอื่น ๆ ให้เราทราบด้วยครับ  เพื่อจะได้รายงานใน ข่าวการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับต่อไป