ไอศูรย์

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รองประธาน
หอการค้าจังหวัดชุมพร
Usernameaisune
สมาชิกเลขที่6
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร (2552 - ปัจจุบัน)

 • ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consult) ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร (2546 - ปัจจุบัน)

 • ผู้ประสานงานจังหวัดชุมพร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) (2551 - ปัจจุบัน)

 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา (2552 - ปัจจุบัน)

 • ที่ปรึกษาของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี : OSCC โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 • ผู้แทนนายจ้าง คณะอนุกรรมการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชุมพร (2550 - ปัจจุบัน)

 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดชุมพร (2552 - ปัจจุบัน)

 • ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร 1 (2548 - 2552)

 • เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชุมพร (2546 - 2552)

 • ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง / นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร (2548 - 2552)

 • ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม จังหวัดชุมพร (2549 - 2551)

 • ผู้แทนนายจ้าง คณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดชุมพร (2548 - 2552)

 • ที่ปรึกษา / ผู้ทรงคุณวุฒิ : สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.จ.ชุมพร)

 • อาจารย์พิเศษ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ วิทยาเขตชุมพร