สมัยก่อนนานมาแล้ว มีบางคนบอกว่าคนที่ไปประชุมบ่อยๆ มี 2 แบบ คือ    1. คนที่ไม่ชอบทำงานจึงขอไปประชุมดีกว่า กับ    2. คนที่ที่ทำงานไม่อยากให้อยู่จึงส่งไปประชุมตลอด

          ปัจจุบันมีความรู้สึกว่าความคิดนี้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ค่อยมีใครอยากไปประชุมเอาเสียเลย (แสดงว่าเดี๋ยวนี้ ทุกคนขยันทำงานมากขึ้นนะคะ)

 

          อย่างไรก็ตาม คงต้องขอพลังทีมงานร่วมทำ 3 เรื่องที่สำคัญในปีงบประมาณ 2550 นี้นะคะ

          เรื่องที่ 1. PMQA (Public-Sector Management Quality Award) เป็นตัวชี้วัดในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งถึงแม้ในปีนี้จะเป็นการประเมินในระดับกรมฯ  แต่จะเกิดผลสำเร็จในงานของกรมฯ ได้ก็ต้องมาจากการดำเนินการของสำนัก, สคร. และสถาบัน ดังนั้น กพร. กรมฯ จึงกำหนดเป็นตัวชี้วัดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานของกรมฯ ทำ (ยกเว้น สำนัก KM และสำนักไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเข้าใจว่าตั้งใหม่และมีคนทำงานน้อยมากค่ะ)

          สำหรับในส่วนของสถาบันเรา ได้เรียนเชิญอาจารย์พรพรรณ มาให้ความรู้เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 2549 ในเรื่อง PMQA แก่ผู้บริหารและหัวหน้าตึก/หัวหน้างาน เพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 28 ก.พ. 2550 นี้ ที่ห้องประชุมชัชลินา เวลา 13.00 - 16.00 น. ค่ะ 

 

          เรื่องที่ 2. PMS (Performance Management System) ก็เป็นตัวชี้วัดในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร ที่สืบเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2549  แต่ในปีนี้มีกองการเจ้าหน้าที่ กรมฯ เป็นเจ้าภาพหลัก ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 2550 ที่เชิญผู้บริหารและคณะทำงานไปประชุมที่กรมฯ มอบหมายงานวิเคราะห์ภารกิจหลัก, ผลลัพธ์สำคัญ, KPI และสมรรถนะที่จำเป็นขององค์กร, กลุ่มภารกิจ และตำแหน่งงาน

          จากนั้นได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ โดยจัดที่สถาบันบำราศฯ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2550 มอบหมายงาน คือ ทำการวิเคราะห์ SWOT และวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

          ในวันจันทร์ที่ 26 ก.พ. 2550 นี้ จัดการประชุมที่กรมฯ ต่อเพื่อทบทวน Functional KPI ของทุกหน่วยงาน และวิเคราะห์ Position KPIs

 

          เรื่องที่ 3. การประเมินโครงการ เป็นเรื่องที่เพิ่มมาใหม่ในปีงบประมาณ 2550 นี้ โดยมีกองแผนงาน กรมฯ เป็นเจ้าภาพหลัก มีการประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความรู้ไปแล้ว เมื่อวันพุธที่ 21 ก.พ. 2550 จากนั้นกำหนดตารางการทำงานและมอบหมายงานให้ทำต่อไปค่ะ

          สำหรับการ Learning by Doing ในการประเมินโครงการจะจัดในวันที่ 23 มี.ค. 2550 ค่ะ

 

          กัลยาณมิตรท่านใดสนใจจะร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องไหน แสดงความจำนงได้นะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ค่ะ