น.พ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ หนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนและบริหาร "ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุข" (ศอ.สส.) ได้กรุณาเชื่อมโยงความคิดที่ผมบันทึกไว้ในเรื่อง พันธมิตรยุทธศาสตร์ : ศอ.สส. และเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง "ภาคปฏิบัติ" การพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัด

โดยท่านเขียนไว้ใน Blog ศอสส เรื่อง รับสมัครแกนเคลื่อนภาคีพัฒนาบูรณาการในจังหวัด มีสาระที่เป็นประโยชน์มากมายที่พวกเราเครือข่ายยุทธศาสตร์สังคมฯ จ.ชุมพร ควรจะเข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ จ.ชุมพร บ้านของเรา

ผมขอสรุปประเด็น ดังนี้

  1. เป้าหมายของการจัดตั้ง ศอ.สส.
  2. คำตอบของคำถาม "ศอ.สส.อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลักดันยุทธศาสตร์ อยู่เย็นเป็นสุข จะไม่ซ้ำซ้อนกับงานของกระทรวงมหาดไทยหรือ ?"
  3. วิธีทำงานของ ศอ.สส.
  4. พัฒนาการที่ต่อเนื่องของ เมืองไทยแข็งแรง มาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีอะไรบ้าง ?

คำตอบส่วนหนึ่งมีอยู่ในบทความนี้ เชิญติดตามอ่าน คิดและเขียน ได้โดยพลัน.