คุณอมร วงศ์สุรวัฒน์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และรองประธานหอการค้าไทย มี E-Mail พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผมเรื่องแนวความคิดในการจัดโครงสร้างของหอการค้าจังหวัดฯ

สิ่งที่คุณอมร แนะนำผมเห็นเป็นประโยชน์จึงนำมา Post เก็บกักข้อมูลไว้ในระบบอินเตอร์เน็ท ผ่านทาง Blog ของ Gotoknow.org ดังนี้ครับ

คุณไอศูรย์ครับ

รับสไลด์เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากครับ

ผมค้นเอกสารเก่า ๆ สมัยเป็นประธานหอโคราชและ กก.หอไทยมากว่า ๒๐ ปี ในช่วงที่ท่านวิเชียร เตชะไพบูลย์เป็นประธานหอไทย ท่านแต่งตั้งผมเป็นรองประธานหอไทย ช่วงที่ท่านวิเชียรจะหมดสมัย  ท่านเดินทางไปเยี่ยมหอจังหวัดทั่วประเทศ ผมติดตามท่านไปตลอด ช่วงที่พบกับกรรมการหอจังหวัดท่านวิเชียรให้โอกาสผมได้บรรยายสั้น ๆ ผมพูดเรื่อง เก้าอี้ ๔ ขา คือ เก้าอี้ที่มี ๔ ขา มีความมั่นคงแข็งแรงฉันใด หอการค้าที่มั่นคงแข็งแรงและประสบความสำเร็จ  จะต้องประกอบด้วย ๔ หลักการใหญ่ คือ

๑.มีคณะกรรมการที่มีวิสัยทัศน์ มีเวลา และ มี Service Mind
๒.มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ทำงานประจำที่มีประสิทธิภาพสูง
๓.มีแผนงานประจำปีทีจะนำไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์  พร้อมงบประมาณสนับสนุนแผนงานอย่างพอเพียง
๔.มีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ทั้ง ๔ หัวข้อเป็นหลักใหญ่ ซึ่งแตกออกเป็นข้อย่อย ๆ ได้มาก หลักทั้ง ๔ ผมได้มาจากการสัมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหอการค้าต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งการสัมนานี้หอการค้าสหรัฐอเมริกาเป็นสปอนเซอร์ให้มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาเป็นผู้จัด  ผมและอาจารย์อีก ๓ ท่านจากมูลนิธิไอเม็ท ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมนาในครั้งนั้น เป็นเวลานานแล้วผมจำไม่ได

ฝากข้อคิดเห็นนี้ให้คุณไอศูรย์ได้ทราบเผื่อเป็นประโยชน์ ข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเก้าอี้ ๔ ขา

อมร  วงศ์สุรวัฒน์

The four ingredients for a successful chamber:-

1. Smart board
2. Efficient staff
3. Year plan with enough budget
4. Good public relation