สาเหตุแห่งความผิดพลาดในการทำงานด้านดินและทรัพยากรที่ดินที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม ในเขตร้อนอย่างรวดเร็ว เพียงระยะไม่เกิน ๓๐ ปี ก็คือ  

ความไม่เข้าใจว่า

ดินเขตร้อนส่วนใหญ่มีความเปราะบางด้านระบบและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และต้องมีระบบพืชยืนต้นเป็นพี่เลี้ยง ตลอดเวลา

จนไม่อาจจะใช้เทคโนโลยีการใช้ที่ดินที่รุนแรง เช่นเดียวกับดินในเขตอบอุ่นได้ โดยเฉพาะ

 • การถางต้นไม้ออกหมด
 • การไถพรวนที่รุนแรง ทำลายระบบพื้นฐานของดิน
 • การปลูกพืชเชิงเดี่ยว และ
 • เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในระบบการผลิต  

สาเหตุความแตกต่างที่สำคัญที่เป็นต้นเหตุก็คือ

 1. อุณหภูมิ
 2. ปริมาณและการกระจายตัวของฝน และ
 3. ในที่สุดก็คือพืชพรรณที่ขึ้นอยู่บนดิน

 เนื่องด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ที่ทำให้การกำเนิดดิน แร่ดินเหนียว ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน โครงสร้าง ช่องว่าง ความทนทานต่อการจัดการ และความอุดมสมบูรณ์ที่ดีกว่าดินเขตร้อน ในอย่างน้อย ๔ ประเด็นด้วยกัน คือ

 

 • การกำเนิดแร่ดินเหนียวคุณภาพสูง มีคุณสมบัติดูดซับธาตุอาหารไว้ได้มาก และการสลายตัวช้า
 • ปริมาณอินทรียวัตถุที่มีมาก คุณภาพดี และการสลายตัวช้า
 • ปริมาณการสำรองธาตุอาหารในดินมากกว่าในระบบนิเวศของพืชพรรณ
 • การชะล้างพังทลายที่ต่ำกว่า จากการดูดยึดของดิน ดินเหนียวมาก ความชื้นสม่ำเสมอ พืชปกคลุมมาก
 ดิน และที่ดินเขตร้อนที่มีอุณหภูมิสูง ทำให้
 • มีเกิดแร่ดินเหนียวน้อย คุณภาพต่ำ สลายตัวเร็ว และ
 • อินทรียวัตถุที่คุณภาพต่ำ และปริมาณต่ำกว่า แต่สลายตัวเร็วด้วยอุณหภูมิสูง
 • ทำให้แร่ธาตุอาหารไม่มีที่เกาะยึดและถูกชะล้างไปได้อย่างรวดเร็ว
 • จากความรุนแรงของการตกของฝน ในสภาพที่ไม่มีพืชปกคลุม

  ดังนั้น การใช้ชุดความรู้ในการใช้ และอนุรักษ์ดินเขตร้อนและเขตอบอุ่นจึงต้องเป็นความรู้คนละชุดกัน    

โดยเฉพาะ การเก็บกักธาตุอาหารส่วนใหญ่ของที่ดินเขตร้อน จะอยู่ในระบบพืชพรรณและพืชยืนต้นเป็นส่วนใหญ่ เพราะดินดูดยึดเอาไว้ได้น้อย จึงจำเป็นต้องมีพืชยืนต้นในระบบนิเวศ   

ที่แตกต่างจากเขตอบอุ่นที่ระบบการเก็บกัก อยู่ในดินกับดินเหนียวคุณภาพสูง และอินทรียวัตถุที่มีมาก และสะสมอินทรียวัตถุได้ง่าย

จากการที่อุณหภูมิต่ำสลายตัวช้า มีดินเหนียวคอยหุ้มห่อป้องกัน สามารถทำการเกษตรที่ไม่มีพืชยืนต้นได้เป็นเวลานานกว่า  

แต่การมีทั้งดินดี และพืชยืนต้นสำรองธาตุอาหารนั้นก็ดีกว่าแน่นอน  

ดังนั้นการลอกเลียนชุดความรู้จากการใช้ที่ดินในเขตอบอุ่น มาใช้ในเขตร้อนจึงทำให้มีปัญหาการเสื่อมโทรม และล่มสลายของระบบทรัพยากรที่ดินได้อย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความเปราะบางของระบบนิเวศน์ดังกล่าว  

ฉะนั้น การพัฒนาระบบเกษตรในเขตร้อนจึงต้องใช้ระบบนิเวศเป็นตัวนำ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม วนเกษตร หรือเกษตรอินทรีย์  

โดยอาจใช้อินทรียวัตถุเป็นปัจจัยนำร่อง และใช้ระบบสิ่งมีชีวิตในดินเป็นตัวชี้วัด  

เลิกใช้ชุดความรู้ไม่ถูกต้องเสียทีเถอะครับ

นึกว่าสงสารลูกหลานของท่านเองก็ได้ครับ