อาคารเรียนที่มีแต่หลังคา กลุ่มคนอาสามาสร้างไว้ ยังเหลือแต่ผนังกันลม ฝน

นี่คือกลุ่มนักเรียน ม.5 ที่มีความคิดใช้เวลาคาบว่างก่อสร้างผนังห้องเพื่อรุ่นน้อง

นี่เป็นอาคารยาว 24 เมตร น้องๆจะกั้นไว้ 12 เมตร เป็นห้องเรียน อีกส่วนไว้เป็นเวที การแสดงออกของเพื่อนๆ น้องๆ

โรงอาหารของโรงเรียน หลังคาได้มาจากการบริจาคของวัด

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนอันดับสุดท้ายของจังหวัดสุรินทร์ในการประเมิน

ผลการเรียนวิชาการต่างๆ และก็เ็ป็นโรงเรียนหนึ่งในสองเรียนมัธยมศึกษาระดับตอนปลาย

ในประเทศที่ยังไม่มีอาคารเรียนถาวร

แต่เรื่องที่น่ายินดีกว่าเรื่องไดๆคือเด็กๆที่นี้มีจิตใจดีที่อยากช่วยเหลือ

น้องๆในอนาคตที่จะเข้ามาเรียน ซึ่งคงหาได้ยาก จึงเป็นผลที่ดีมากๆต่อเด็กๆและโรงรียนแห่งนี้ ถ้าเราจะร่วมมือกับน้องๆ ทำความฝันของเขาให้เป็นจริง
...........................................................................

นายสฤษดิ์  วิวาสุขุ    ผอ.โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 

ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 044-712113 /0819767184

ครูสมหมาย หลอมประโคน  โทร. 087-2468864