ผมนำชื่อบทความที่ ท่านอาจารย์ประเวศ เขียนในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ มาขึ้นหัว เพราะเรารอคอยพ.ร.บ. ฉบับนี้มาไม่ต่ำกว่า ๖ ปี

พรบ. สุขภาพแห่งชาติ ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนะครับเมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๕๐


มาตราที่เกี่ยวกับเรื่อง การตาย เปลี่ยนจากมาตรา ๑๐ เป็นมาตรา ๑๒ มีข้อความดังนี้

บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้

การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฏกระทรวง

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดชอบทั้งปวง

อ่านรายละเอียดทั้งหมดของ พ.ร.บ. ที่ http://www.openbase.in.th/node/1230

อ่านความเป็นมาว่า ทำไมถึงใช้เวลากว่า ๖ ปี จึงสำเร็จ ที่ http://www.hsro.or.th/index.php?show=view&doc=682