หลายคนคงเคยได้ยินกับคำว่า "สภาพัฒนาการเมือง" ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่มีนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้มีนโยบายอย่างชัดเจนว่า"จะจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมืองที่เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมทางการเมือง โดยการจัดตั้ง สภาพัฒนาการเมือง โดยได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองขึ้นมาชุดหนึ่งแล้ว ซึ่งกำลังออกแบบ ยกร่างสภาพัฒนาการเมืองและคงจะนำไปทำเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน" คำถามต่อมาคือ สภาพัฒนาการเมืองคืออะไร?

เป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมและการเมืองไทยกำลังเกิดวิกฤติเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทย คือ คนเริ่มจะไม่มีคุณธรรม จริยธรรม คนไทยขี้โกงมากขึ้น (จากเดิมที่โกงอยู่แล้ว) คนไทยเริ่มเห็นแก่ตัวเอง และประโยชน์ส่วนตนและมุ่งแสวงหาอำนาจ ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น เมื่อพฤติกรรมของคนไทยเป็นเช่นนี้ พฤติกรรมของนักการเมืองก็ชอบโกง ชอบทุจริตคอร์รัปชั่นและลุแก่อำนาจ โดยพยายามปิดหูปิดตาประชาชนด้วยระบบการครอบงำทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะการกำจัดฝ่ายที่เปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เราเห็นกันอยู่บ่อย ๆ จึงเกิดคำถามขึ้นว่า การเมืองไทยและสังคมไทยจะพัฒนาการเมืองให้ดีอย่างไร นั่นคือ การทำการเมืองไทยให้มีคุณภาพโปร่งใส เป็นการเมืองของคนไทยทุกคน ที่จะต้องร่วมกันสร้างอนาคตเมืองไทยให้มีการแบ่งปันและจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม น่าอยู่ และเป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ทางออกหนึ่งคือ การใช้กลไกสภาพัฒนาการเมือง เป็นเครื่องมือในการสร้างการเมืองโดยมีแผนพัฒนาการเมืองไทย ที่กำหนดแนวทางการพัฒนาการเมืองไทยให้เป็นการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น เบียดบังผลประโยชน์ ทรัพยากรของชาติไปเป็นของตนและพวกพ้อง  ดังนั้น แผนพัฒนาการเมืองจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การเมืองไทยในยุคนี้ทั้งในแง่การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองให้คนไทยและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมผู้นำและนักการเมือง การส่งเสริมธรรมาภิบาลการเมืองและการบริหาร การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม และการสร้างสังคมสมานฉันท์ ซึ่งในการกำหนดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จำเป็นต้องมีกลไก "สภาพัฒนาการเมือง" เพื่ออกแบบแผนพัฒนาการเมืองตามเป้าหมายการเมืองไทยที่พึงประสงค์ทั้งนี้เพราะสภาพัฒนาการเมืองเป็นสภาของทุกคนในสังคมไทย ที่จะเป็นผู้กำหนด
          1. การส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมือง
          2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
          3. ส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
          4. ส่งเสริมให้การเมืองภาคพลเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม
          5. สภาพัฒนาการเมือง จะเป็นสถาบันสร้างความสมานฉันท์ในทุกระดับ
การสร้างการเมืองที่ดี โดยมีจุดเริ่มต้นของ "สภาพัฒนาการเมืองไทย"  จึงเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่พลเมือง ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ สภากาแฟ เวทีชาวบ้าน และวงการสื่อสารไทย จะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อการพัฒนาเมืองไทยให้หลุดพ้นจาก "วงจรอุบาทว์" อย่างถาวร