ใน พรหมชาลสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงความเห็นของคน (ทิฎฐิ) ไว้ ๖๒ จำพวก และบางจำพวกก็มีนักตรรกะแฝงอยู่ด้วย ซึ่งรวมแล้วก็มี ๔ กลุ่มที่จัดเป็นนักตรรกะ... คือ 

๑ กลุ่มที่อ้างเหตุผลว่า อัตตาและโลกเที่ยง

 ๒. กลุ่มที่อ้างเหตุผลว่า อัตตาฝ่ายจิตเที่ยง แต่อัตตาฝ่ายกายไม่เที่ยง

๓. กลุ่มที่อ้างเหตุผลว่า โลกมีที่สุดก็มิใช่ ไม่มีที่สุดก็มิใช่

๔. กลุ่มที่อ้างเหตุผลว่า สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีเหตุและปัจจัย

ผู้เขียนจะนำมาเล่าเพื่อให้เห็นว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกและชีวิตนี้ มิใช่ของใหม่ คนคิดกันมานานแล้ว ...และพวกนักคิดที่ชอบอ้างเหตุผล หรือนักตรรกศาสตร์ (สำนวนไทยเรียกว่า พวกหัวหมอ) ก็มีมาแล้วตั้งแต่โบราณสมัยเช่นเดียวกัน...