"ช่วงนี้ หน่วยงานราชการจะต้องทำแผนใช้ KM ปี 2550 ส่ง ก.พ.ร. ภายในสิ้นเดือน และอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้าย ... วันนี้เราจึงจะพูดกัน ... มากกว่าการกรอกแบบฟอร์มทำแผนฯ เราจะมาพูดกันในเรื่อง ที่มาที่ไปของทำแผนในองค์กร และเรามีกลยุทธ์ใช้ KM กับเกณฑ์ของ ก.พ.ร. กันอย่างไร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการจัดการความรู้ ... เพราะเราก็รู้กันว่า ความตั้งใจของ ก.พ.ร. นั้น อยากให้นำเครื่องมือตัวนี้ไปใช้ เพื่อให้นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์อันใดอันหนึ่งขององค์กร หรือว่าให้เกิดความสุข เกิดประสิทธิภาพ หรือเกิดประสิทธิผลของงาน ไม่พูดอยู่แค่แบบฟอร์มเล็กๆ 2 อัน แต่เราจะชี้ให้เห็นกว้างกว่านั้น ... เป็นแผนการใช้ KM เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร"
               ข้อความข้างบนเป็นข้อความจากบันทึกของ คุณหมอนนทลี หรือ
เพื่อนร่วมทาง ที่ผมอ่านแล้วคิดว่า ผู้ที่ต้องทำแผนการใช้ KM ของหน่วยงานราชการ รวมทั้ง มมส. ที่จะต้องส่งแผนภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ น่าจะได้อ่าน รวมทั้ง บันทึกต่ออันนี้ ด้วย