มีหลายคนสอบถามผมมาเรื่องการแชร์ความคิดกับการแชร์ความรู้ครับ สมมติว่าประเด็นที่เราสนใจคือ ....ทำอย่างไรจึงจะสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ถ้าเป็นการประชุมทั่วไป เราก็จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกัน คิด เพื่อ ตีโจทย์ให้แตก ว่าถ้าจะให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องทำอย่างไร ...คนโน้นเสนออย่างนี้ ...คนนี้เสนออย่างโน้น เสร็จแล้วก็นำข้อเสนอเหล่านั้นมารวมกันจัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน นี่เป็นผลที่มาจากการแชร์ความคิดครับ ซึ่งถ้าความคิดเฉียบคม ได้แผนที่เฉียบขาด ยุทธศาสตร์ก็จะเป็นจริง

        และในประเด็นเดียวกันนี้ ถ้าให้แต่ละคน แชร์ สิ่งที่ตนเองเคยมีประสบการณ์ดีๆ ...มีเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้แล้วได้ผลสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้ ยิ่งถ้าแชร์กันลงลึกว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้บริการนั้นๆ ออกมาดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้นำไปสู่การพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นๆ ต่อไป ก็ถือว่าได้ประโยชน์

        ...เห็นไหมครับว่า การแชร์ความคิด กับ การแชร์ความรู้ ดูไปดูมา ก็พบว่ามันเป็นคนละเรื่องเดียวกัน!!