บันทึกนี้ต่อเนื่องจากบันทึกที่แล้วครับ (ลิงค์) เมื่อปรับพันธกิจแล้ว เลยปรับประสงค์ตามไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกัน

เป้าประสงค์เดิม 

   1. เป็นสำนักงานเลขานุที่มีปฏิบัติการที่ดี อยู่ในระดับแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านการให้บริการ
    2. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
    3. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา จากงานวิจัยสถาบัน และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์
    4. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการสนับสนุนให้บริการวิชาการ ในระดับมืออาชีพ
    5. เป็นสำนักงานเลขานุการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยมารยาทอันดีงาม

เป้าประสงค์ที่ปรับใหม่ของสำนักงานเลขานุการ

    1. เป็นสำนักงานเลขานุที่มีปฏิบัติการที่ดี อยู่ในระดับแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านการให้บริการ
    2. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
    3. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา จากงานวิจัยสถาบัน และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์
    4. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการสนับสนุนให้บริการวิชาการ ในระดับมืออาชีพ
    5. เป็นสำนักงานเลขานุการที่สนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและบุคลากรทุกคนมี ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์  หรือ AHS Core Values

     

                                                                                            บอย สหเวช
                                                                                             16 ม.ค. 50