QA วันละดัชนี : 12. ทบทวนเป้าประสงค์

   บันทึกนี้ต่อเนื่องจากบันทึกที่แล้วครับ (ลิงค์) เมื่อปรับพันธกิจแล้ว เลยปรับประสงค์ตามไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกัน

เป้าประสงค์เดิม 

   1. เป็นสำนักงานเลขานุที่มีปฏิบัติการที่ดี อยู่ในระดับแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านการให้บริการ
    2. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
    3. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา จากงานวิจัยสถาบัน และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์
    4. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการสนับสนุนให้บริการวิชาการ ในระดับมืออาชีพ
    5. เป็นสำนักงานเลขานุการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยมารยาทอันดีงาม

เป้าประสงค์ที่ปรับใหม่ของสำนักงานเลขานุการ

    1. เป็นสำนักงานเลขานุที่มีปฏิบัติการที่ดี อยู่ในระดับแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านการให้บริการ
    2. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
    3. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา จากงานวิจัยสถาบัน และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์
    4. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการสนับสนุนให้บริการวิชาการ ในระดับมืออาชีพ
    5. เป็นสำนักงานเลขานุการที่สนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและบุคลากรทุกคนมี ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์  หรือ AHS Core Values

     

                                                                                            บอย สหเวช
                                                                                             16 ม.ค. 50

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาอ่านบันทึก...
  • แต่ยอมรับครับว่า พบผลึกทางความคิดที่จัดแจ้งมาเลย
  • เป้าประสงค์ทั้งหมดสะท้อนความมีวิสัยทัศน์ที่ดีและชัดเจน
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณแผ่นดิน

  • ขอบคุณ คุณแผ่นดินที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทบทวนเป้าประสงค์ของสำนักงานครับ

เขียนเมื่อ 

ถึง บีเวอร์ 

  • ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์  คลิ๊กเข้าไปดูได้เลย จากข้อความที่ระบายสีเหลืองครับ.......ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์  
  • ส่วนมีไม่มีวัดอย่างไร สำหรับสำนักงานวัดที่การทำประกันคุณภาพครับ
           
ผมว่านะ การทำประกันคุณภาพก็สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการชี้วัดคุณภาพได้เป็นอย่างดีด้วยครับ

หมายเลขบันทึก

72942

เขียน

16 Jan 2007 @ 18:19
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 17:03
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก