AAR : ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ

KPN AC jack

เราทุกคนในศูนย์ฯได้ตกลงกันไว้แล้วเมื่อ 2 3 เดือนที่ผ่านมา คือเมื่อเสร็จกิจกรรมใดแล้วเราจะร่วมทำ การทบทวนหลังกิจกรรมทุกครั้ง ทุกคน เพื่อให้เป็น นวัตกรรมการทำงาน ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ จะพูด จะเขียน ก็สุดแล้วแต่ และเผยแพร่เพื่อการแลกเปลี่ยนต่อไป

หลังจากที่กลับจากศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 6-10 มค 50 ทุกคนก็ส่งแบบฟอร์ม AAR (แจกก่อนจะไป) กลับมาให้ผมเพื่อรวบรวม ดังนี้

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <table border="0" align="center"><tbody><tr><td>  </td></tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สิ่งที่คาดหวัง</p><ul>

 • เพื่อทราบถึงการประกันคุณภาพ การดำเนินงาน  และโครงสร้างการจัดการของการประกันคุณภาพภายในของ มช. และม.แม่ฟ้าหลวง
 • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของศูนย์
 • </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง</p><ul><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> เกิดแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับบุคลากรสายสนับสนุน </li></ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สี่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง</p><ul> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> ระบบคุณภาพ, การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยในส่วนที่ต้องการข้อมูล  ไม่ได้รับเนื่องจากบางกิจกรรม มมส. ดำเนินการได้ดีกว่า อยู่แล้ว </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><div align="left"> เวลาในการศึกษาดูงานจริงไม่เหมาะสม </div></li> </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ข้อแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งต่อไป</p><ul> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> ให้คณะกรรมการของคณะที่สนใจร่วมการศึกษาดูงานด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> แผนการเตรียมการต้องมีความละเอียด  และไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆ น้อย ๆ </li> </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"><<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <table border="0" align="center"><tbody><tr><td>  </td></tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">นางสายใจ ชุปวา</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สิ่งที่คาดหวัง</p>

  • การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่  จะเป็นแบบอย่างต่อการดำเนินงานของ  .มหาสารคามได้อย่างดี
  • การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เพื่อศึกษาความต่างในการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ
  • สรุปว่า  การดำเนินงานการประกันคุณภาพ  จากจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายคือการประเมินผลการประกันคุณภาพ  มีความคล้ายคลึงกัน

  สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

  • ความแตกต่างของการบริหารงานระหว่าง  มหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  • การบริหารงานด้านประกันคุณภาพระหว่าง  2  สถาบันดูคล้ายจะมีการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกัน  แต่จริงๆ แล้วมีความแตกต่างกันในการบริหารจัดการ  และผลลัพธ์คือการประเมินคุณภาพจะเหมือนกัน

  สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

  • เวลาค่อนข้างจำกัด
  • อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่านี้

  ข้อแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งต่อไป

  • เนื่องจากวัน/เวลา  การศึกษาดูงานเป็นวันเดียวกันแต่คนละสถาบัน  ซึ่งห่างไกลกันคนละจังหวัด  ทำให้มีเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาสภาพทั่ว ๆไปของหน่วยงานทั้ง  2 สถาบันน้อยเกินไป (แต่ยอมรับได้เนื่องจากเรากำหนดไม่ได้เพราะเราไม่สามารถเลื่อนเวลาการศึกษาดูงานครั้งนี้แล้วจึงต้องจำยอม)
  • ครั้งต่อๆไปควรมีตัวเลือกเรื่องวันและเวลา  และติดต่อหน่วยงานที่ศึกษาดูงานให้ดี  และมีเวลาเตรียมการระหว่างสถาบันที่จะศึกษาดูงานให้ดีกว่าที่ผ่านมา

  <<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p> <table border="0"><tbody><tr><td>  </td></tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 8</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">นางสาวประภารัตน์ เค้าสิม</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สิ่งที่คาดหวัง</p>

  • ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นเอกภาพในการทำงานของบุคลากรหน่วยงานประกันคุณภาพจาก  มช./แม่ฟ้าหลวง
  • การจัดระบบงานประกันคุณภาพ

  สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

  • ผลของการทำเป็นทีมสามารถสร้างความสำเร็จของระบบประกันคุณภาพ

  สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคามหวัง   -

  ข้อแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งต่อไป

  • ควรให้มีการศึกษาดูงานครั้งต่อไป    มหาวิทยาลัยบูรพา

  <<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p> <table border="0"><tbody><tr><td>  </td></tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">พนักงานการศึกษา</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">นายกัมปนาท อาชา</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">สิ่งที่คาดหวัง</p>

  • ได้เข้าชมพืชสวนโลก
  • ได้เจอพี่สาวและหลาน
  • ศึกษาบริบทการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ

  สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

  • ได้เรียนรู้ว่ามีสถานที่พักบางที่ที่ใบเสร็จ  ไม่สามารถเป็นหลักฐานในการเบิกเงินคืนได้
  • เห็นวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่า    ท่าขี้เหล็ก 
  • พอประเมินระบบ/กลไก  QA  ของ มมส.  ได้ว่า  ไม่เป็นรองใคร

  สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

  • ไม่ได้เห็นระบบ  QA  จากการศึกษาดูงานของทั้ง  2  แห่ง คือ  มช.,มฟล  ที่เป็นรูปธรรมนัก  เป็นการฟังบรรยายมากกว่า
  • สรุป  สาระเชิงวิชาการได้น้อยแต่  สาระบันเทิงความสุขได้มาก

  ข้อแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งต่อไป

  • ควรรวมคำถามของทุกคนในศูนย์  พร้อมจัดกลุ่มคำถามและแบ่งให้ทุกคนได้ถามเจ้าของสถานที่  อย่างมีส่วนร่วมทุกคน
  • ควรมีกล่องลงคะแนนเตรียมไปด้วย  เมื่อมีคำถามบางอย่างที่ต้องมีการตัดสินใจ  เช่น  แวะตรงนั้นดีไหม ?”  ทานข้าวดีรึเปล่า  ฯลฯ
  • เป็นการไปราชการที่เห็น  พขร.  ทำงานหนักที่สุด  ในส่วนนี้คงต้องนำมาพิจารณาอีกครั้ง
  • ถ้ามีกิจกรรมในลักษณะที่ทุกคนได้ไปพร้อมกัน  อย่างนี้เป็นระยะ ๆ  จะทำให้เกิดความเป็น  Unity  ของศูนย์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

  <<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p> <table border="0"><tbody><tr><td>  </td></tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">นางสาวรัตน์ดา อาจวิชัย</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สิ่งที่คาดหวัง</p>

  • ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพในเชิงพัฒนา  (พร้อมรายละเอียด)
  • ท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์

  สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

  • วามใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับเพื่อนร่วมงาน
  • การท่องเที่ยวเพื่อเปิดโลกทัศน์ในสถานที่ต่าง
  • ระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (นอกราชการ)
  • เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

  สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

  • รายละเอียดของการดำเนินงานประกันคุณภาพในเชิงพัฒนา  เพราะในบางอย่างมหาวิทยาลัยที่ศึกษาดูงานยังพัฒนาช้ากว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เกิดจากการบูรณาการระบบคุณภาพทั้งหลายเข้าด้วยกัน

  ข้อแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งต่อไป

  • ควรพิจารณาข้อมูลหรือสภาพ  สถานที่จะศึกษาดูงานอย่างละเอียด
  • ช่วงเวลา/วันในการศึกษาดูงานเหมาะสม  สะดวกทั้ง  2  ฝ่าย
  • ควรศึกษาดูงานในการปฏิบัติจริงด้วย  มิใช่เฉพาะทฤษฎี

  <<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal" align="center"></p> <table border="0"><tbody><tr><td>  </td></tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal" align="center">นางสาววัชรินทร์ แพงศรี</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal" align="center">นักวิชาการคอมพิวเตอร์</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สิ่งที่คาดหวัง</p>

  •  ศึกษาระบบการประกันคุณภาพของ  มช.และมฟล.
  • เปรียบเทียบระบบการประกันคุณภาพของ  มมส.และม.ที่ไปศึกษาดูงาน
  • รวบรวมการประเมินการสอนอาจารย์

  สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

  • แนวทางการพัฒนาตนเอง

  สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

  • ความรู้ใหม่ ๆ และเกร็ดความรู้เพิ่มเติม
  • สิ่งที่น่านำมาปรับใช้กับงานประกันคุณภาพ
  • การประเมินการสอนอาจารย์
  • ม่ได้ดูสถานที่จริง  เช่น  ห้องหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรม 5 .

  ข้อแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งต่อไป

  • ระยะเวลาไม่ควรบีบเกินไป  ทำให้ไม่ได้ดูบรรยากาศอื่น ๆ (ที่ มช.)
  • การไปศึกษาดูงาน  ควรศึกษาล่วงหน้าทั้งการเดินทาง  และสถานที่ต่าง ๆ

  <<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p> <table border="0"><tbody><tr><td>  </td></tr></tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">นางสาวสมสมัย บุญทศ</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สิ่งที่คาดหวัง</p>

  • ได้รับประสบการณ์ในการทำงานนอกสถานที่
  • ได้ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ
  • นำความรู้ที่ได้จากการดูงานมาใช้ในการพัฒนาตนเอง

  สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

  • ประสบการณ์ในการพักร่วมห้องกับรองอธิการบดี
  • ได้เที่ยวประเทศพม่า

  สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

  • ความเข้าใจในด้านประกันคุณภาพที่จะสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้

  ข้อแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งต่อไป

  • ศึกษาเส้นทางในการเดินทาง,ร้านอาหาร,ที่พัก
  • ควรมีการติดต่อประสานงานกับสถานที่  ที่จะดูงานให้มีความชัดเจนก่อนขออนุมัติโครงการ

  KPN </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แจ๊ค : บันทึกจากงานประจำ

  คำสำคัญ (Tags)#aar#ดูงาน#qamsu

  หมายเลขบันทึก: 72935, เขียน: 16 Jan 2007 @ 17:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (3)

  nonam
  IP: xxx.28.35.1
  เขียนเมื่อ 

  แสดงว่าการทำงานของศูนย์ประกันคุณภาพขาดการวางแผนที่ดี  การทำงานอะไรก็ตามที่จะให้เกิดผลดีจะต้องมีการวางแผนที่ดีก่อนล่วงหน้าเสมอ 

  เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับคุณ nonam การวางแผนนั้นเชื่อว่าดีครับ แต่การลงสู่การปฏิบัตินั้นอาจจะไม่เป็นไปตามแผนบ้าง ด้วยสาเหตุจากทั้งผู้ปฏิบัตเอง และปัจจัยจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ครับ
  • คงจะต้องทำให้ดีกว่านี้ครับในโอกาสต่อไป
  เขียนเมื่อ 
  • มีของฝาก นอกจาก AAR ไหมครับ
  • คิดว่าคงได้อะไรมาเยอะนะครับ
  • ขอบคุณครับ