ว้นนี้ (16 มกราคม) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงาน ครั้งที่ 2/50  เพื่อทบทวนพันธกิจของสำนักงานเลขานุการ ผมลองนำมาสรุปอีกครั้งครับ เพื่อจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะให้รับทราบ

พันธกิจเดิม

  • พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
  • ผลิตงานวิจัยในงานประจำของสำนักงานเลขานุการ  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
  • สนับสนุนงานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   ด้วยงานวิจัยสถาบันด้านการเรียนการสอน   
  • สนับสนุนงานบริการวิชาการ  ตามนโยบายการดำเนินงานบริการวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์
  • เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ

ร่าง พันธกิจที่ปรับใหม่

  • พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
  • ผลิตงานวิจัยในงานประจำของสำนักงานเลขานุการ  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
  • สนับสนุนงานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   ด้วยงานวิจัยสถาบันด้านการเรียนการสอน   
  • สนับสนุนงานบริการวิชาการ  ตามนโยบายการดำเนินงานบริการวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์
  • สนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ยั่งยืน

        

                                                                             บอย สหเวช
                                                                             16 ม.ค. 50