QA วันละดัชนี : 11. ทบทวนพันธกิจ

   ว้นนี้ (16 มกราคม) มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงาน ครั้งที่ 2/50  เพื่อทบทวนพันธกิจของสำนักงานเลขานุการ ผมลองนำมาสรุปอีกครั้งครับ เพื่อจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะให้รับทราบ

พันธกิจเดิม

  • พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
  • ผลิตงานวิจัยในงานประจำของสำนักงานเลขานุการ  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
  • สนับสนุนงานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   ด้วยงานวิจัยสถาบันด้านการเรียนการสอน   
  • สนับสนุนงานบริการวิชาการ  ตามนโยบายการดำเนินงานบริการวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์
  • เสริมสร้างวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม  ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ

ร่าง พันธกิจที่ปรับใหม่

  • พัฒนางานบริการของทั้ง 5 งาน ในสำนักงานเลขานุการให้มีความเป็นเลิศโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน
  • ผลิตงานวิจัยในงานประจำของสำนักงานเลขานุการ  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
  • สนับสนุนงานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   ด้วยงานวิจัยสถาบันด้านการเรียนการสอน   
  • สนับสนุนงานบริการวิชาการ  ตามนโยบายการดำเนินงานบริการวิชาการของคณะสหเวชศาสตร์
  • สนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ยั่งยืน

        

                                                                             บอย สหเวช
                                                                             16 ม.ค. 50

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

72931

เขียน

16 Jan 2007 @ 17:37
()

แก้ไข

27 Apr 2012 @ 09:15
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก