เครือข่ายความคิด @ พันธมิตรความรู้ เกิดขึ้นแล้วที่ สพท.กทม.2

  Contact

   ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม คิ ด @ พั น ธ มิ ต ร ค ว า ม รู้ เกิดขึ้นที่ สพท.กทม.2   

เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม คิ ด [email protected] พั น ธ มิ ต ร ค ว า ม รู้     เกิดขึ้นที่  สพท.กทม.2            

เนื่องในวันครู   สพท.กทม.๒ จัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในฐานะครูของแผ่นดิน ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรกับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมโดยในช่วงเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์            

 และเปิดศูนย์การจัดการความรู้ 

โดย      ผู้อำนวย การสุริยนต์ วะสมบัติ

เว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

สาระประจำเว็บ

ระบบฐานความรู้ (Knowleage Based System) 6 กลุ่มความรู้ ดังนี้

1.      ความรู้ในการปฏิบัติงาน

2.      กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

3.      สรุปสาระสำคัญของหนังสือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

4.      ความรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.      ความรู้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

6.      ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ทีมงาน KM พระยาประเสริฐฯนำโดย ท่านผอ.สมาน  ชื่นอิ่ม  ท่านรองเยาวลักษณ์  ชำนิเขตกิจ  คุณครูนันทวัน   นิยมสมาน  คุณครูจารุพรรณ   ประดับหยิ่ว  คุณครูจารุวรรณ   โลหิตเสถียร   และคุณครูสมถวิล  โชติคณาทิศ  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน  และร่วมแสดงความยินดี  สนทนาซักถาม  ได้รับแนวคิดและหลักการ....นำมาพัฒนาต่อยอดในโรงเรียนต่อไป......

  ทุกหนทุกแห่งเราสามารถเผยแพร่ความรู้ แบ่งปันกันได้     

ไม่ทำ......ไม่รู้

 

 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ขุมทรัพย์ความรู้KM

Post ID: 72925, Created: , Updated, 2012-05-24 09:57:33+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #การจัดการความรู้(km)

Recent Posts 

Comments (1)

มด
IP: xxx.122.60.67
Written At 

vpjk;jkอย่าว่าแต่ น ป ชเลย พธม เคยทำมาก่อนไอ้พวกยึดที่ต่างต่างแล้วแกนนำไหญ่รุ้นะว่าเป็นไครไพวกชนชั้นระดับกลางกินเงินเดือนลากหย้า