Peer Assist ระหว่าง รพ.พุทธชินราช กับ รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย(ต่อ)

KMfm
เน้นการให้ผู้ป่วยมองเห็นปัญหาของตนเอง และตระหนักในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ได้ทราบเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วย,การกล่าวคำชมเชย, การใช้ positive thinking , การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยนำมาเป็น Good Model ในกลุ่มผู้ป่วย DM ด้วยกัน ได้แนวทางในการดูแลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

  After action review: AAR

ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนของ AAR โดยเริ่มจากหัวหน้าทีมคนแรก คือ

นพ.อรรนพ  นาคะปัท

1. สิ่งที่คาดหวัง : อยากมาดูระบบการทำงานว่าเขามีระบบการทำงานอย่างไร มีปัญหาเหมือนกันหรือไม่ และแก้ปัญหาอย่างไร

2. ด้ตามที่หวังหรือไม่ : ได้ครับ ดูเหมือนที่ รพ.พุทธฯ ก็มีปัญหาคล้าย ๆ กัน แต่รพ.พุทธฯ จะค่อย ๆ แก้ปัญหา ลองผิดลองถูกมา จนดีขึ้น ที่ รพ.นครไทย ก็น่าจะค่อย ๆ พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

3. สิ่งที่ไม่ได้คาดความหวัง

การมาดูงานทำให้เห็นถึงความแตกต่างของศักยภาพและบริบทของรพ.เพราะรพ.พุทธฯมี Specialist และมี PCU ที่เข้มแข็ง คิดว่ารพ.นครไทย ก็จะเอาไปปรับปรุงระบบเท่าที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง PUC

เรื่องอื่นที่เพิ่งจะรู้ว่ามีด้วยในการตรวจ Clinic DM คือ

-   การตรวจ clinic เท้า DM แต่พี่เดือน(พญ.สาวิตรี)ก็แนะนำให้ทำเท่าที่ได้คือ ดูว่ามีปัญหาหรือไม่+ ให้คำแนะนำเป็นเฉพาะราย

-   การตรวจฟัน ยังไม่เคยตรวจ คงต้องปรึกษาทันตแพทย์ก่อน

-   การดูแลด้านอื่น ๆ ทางด้านจิตใจ, spiritual,ให้คำแนะนำที่จะทำให้ผู้ป่วยรู้ ตระหนักและปฏิบัติได้

4. กลับไปจะทำอะไรดี

-   จะปรับความคิดตัวเองใหม่ก่อนละกัน คิดว่าอยากจะมีความภูมิใจว่า เราได้ทำให้คนไข้ดีขึ้น เพราะตอนนี้เป็นแบบแพทย์เชิงรับครับ ป่วยมาแค่ไหนเราต้องรีบรักษาให้หมด ให้ผู้ป่วยหมดไปวัน ๆ เป็นมาคิดทางระบบเชิงรุกมากขึ้น ไม่รู้จะทำได้แค่ไหนนะครับ เรื่องการวางระบบต่าง ๆ คิดว่ามันก็มีหลาย ๆ ปัญหาอยู่ในตัวของมัน ถึงผมจะเป็นหมอ ก็มี seniority น้อยที่สุด พี่เค้าบอกให้มาช่วยมาดูก็มาดู (เมื่อประมาณ 3 – 4 เดือนก่อน) มีปัญหาเรื่องแรงจูงใจ เพราะในเวลาราชการก็ทำงานจนถึงเย็น ก็ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับ คลินิกเบาหวานแล้ว เพราะว่าแต่ละคนก็มีงานที่ตัวเองรับผิดชอบ และก็ยังขาดการติดต่อเชื่อมโยงสื่อสารกันอีก คงต้องค่อย ๆ ปรับปรุงกันไป - -‘

-   จะไปคุยกับองค์กรแพทย์ (เป็นองค์กรลึกลับนะผมว่า เพราะมักจะไม่พร้อมหน้าพร้อมตา มักจะมีธุระ และก็ดูเหมือนจะขาดการเชื่อมโยงมากที่สุด) ว่าน่าจะมีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกันเรื่องการรักษา DM จะได้ทำให้ระบบที่วางไว้ดีขึ้น จะตั้งใจนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่

-   คิดว่าจะไปดูงานที่รพ.ชุมชน 60 เตียง ว่าเค้ามีระบบการบริหารจัดการกับทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างไร

นางสรีรัตน์  ลิ้มบรรเจิด หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

1.   ก่อนมามีความคาดหวังอะไรในการมาดูงานครั้งนี้

-    ดูระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และการเชื่อมโยงสหวิชาชีพ เครือข่าย PCU ที่เกี่ยวข้อง (ชัดเจน)

-   การจัดการป้องกัน + แก้ไขภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย

-    สังเกต/ ดู attitude ของจนท. ในการให้การบริการ

2.   ท่านได้ตามที่คาดหวังหรือไม่

-   ได้มากกว่าที่คาดหวัง

3.   ส่วนต่างที่ได้เกินความคาดหวัง / สิ่งที่ไม่ได้ตามคาดหวัง

-    มีทีมงานที่ดีมาก/ ทุ่มเทและตั้งใจในการทำงานเพื่อผู้ป่วยจริง ๆ (น่ายกย่อง ชมเชยค่ะ)

-   ทีมงาน PCU เมือง สามารถ Share + Show กับผู้ดูงานดีมาก (อธิบาย และชี้แนะได้ตรงประเด็น)

-    แนวทางการพัฒนาการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วย DM เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเป็นรูปธรรม (คงต้องขอศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป เดือน กพ. – มีค. 50)

4.   ท่านวางแผนจะทำอะไรต่อเมื่อกลับไป

-    ทบทวนการบริการผู้ป่วย DM ทั้งระบบ  OPD, IPD และ PCU ร่วมกัน แบบสหสาขาวิชาชีพ และเชื่อมโยงเป็นระบบ

-    จัดเก็บข้อมูล/ ตัวชี้วัดใหม่อย่างต่อเนื่อง

-    สนับสนุนบุคลากรให้เพิ่มขึ้น เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-    ติดตามประเมินผลการบริการคลินิก DM ทุก 1 – 3 เดือน + ระบบนัดหมาย

-    รายงานให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่อไป

  อำภาศรี  ศรียศ  หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

1.   ความคาดหวังในการมาดูงาน

ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและลดการ Re - Admit

2.   ท่านได้ตามที่คาดหวังหรือไม่

ได้ทราบขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานในคลินิก การตรวจหาภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น การตรวจเท้า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเน้นการให้ผู้ป่วยมองเห็นปัญหาของตนเอง และตระหนักในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ได้ทราบเทคนิคการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วย ,การกล่าวคำชมเชย, การใช้ positive thinking , การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยนำมาเป็น Good Model ในกลุ่มผู้ป่วย DM ด้วยกัน ได้แนวทางในการดูแลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

3.   ส่วนต่างที่ได้เกินความคาดหวัง / สิ่งที่ไม่ได้ตามคาดหวัง

คิดว่าได้เกินความคาดหวัง เพราะว่าเทคนิคต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ รพ.พุทธฯ ใช้กับผู้ป่วย DM เป็นเทคนิคที่น่าจะนำมาใช้ต่อ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ไม่ยากนัก เพราะไม่ได้ลงทุนอะไรมาก เช่น เทคนิคการชมเชย การให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรม การทำให้ผู้ป่วยได้ตระหนักถึงปัญหา เพราะที่ผ่านมาทาง รพ.นครไทย ยังไม่ค่อยได้นำเทคนิคเหล่านี้มาใช้ ได้แต่คอยสอน ชี้แนะ โดยไม่ได้ให้โอกาสผู้ป่วย ทำความเข้าใจ ตระหนักในปัญหาของตนเอง จึงทำให้ผู้ป่วยไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอน คำแนะนำ น้ำตาลในเลือกก็ยิ่งสูง การเกิดภาวะแทรกซ้อนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

4.   ท่านวางแผนจะทำอะไรต่อเมื่อกลับไป

-    ปรับกลยุทธ์วิธีการในการสอน การสื่อสารกับผู้ป่วย

-    ทบทวนกิจกรรมในคลินิก ให้เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วย

-    ทบทวนขั้นตอนการให้บริการและปรับตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น การเจาะเลือดจาก PCU

-    มีการพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเบาหวาน ด้านต่าง ๆ เช่น การตรวจเท้า

อังคณา  ศรีสำราญ

1.    ความคาดหวังอะไรในการมาดูงานครั้งนี้

-     แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย DM

-     แนวทางการให้สุขศึกษาและเยี่ยมประเมินผู้ป่วย DM

-     วิธีการเรียนรู้ของผู้ป่วยจะเรียนรู้ได้ แต่ยังมีภาวะดื้อกลับมารพ.บ่อยด้วยน้ำตาลเกิน

-     ประเมินภาวะผู้ป่วยก่อนและหลังกลับบ้าน

2.   ท่านได้ตามที่คาดหวังหรือไม่

-    ยังไม่ได้ครบเท่าไร แต่ได้ในแนวทางการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเป็นทีม และได้วิธีตั้งเป้าหมายให้ผู้ป่วยเลือกหาวิธีควบคุมภาวะแทรกซ้อนด้วยตัวเองได้ หรือดูแลปฏิบัติตนเองโดยจนท.จะให้กำลังใจผู้ป่วยตลอด

-    ทำกลุ่มกับผู้ป่วย DM

3.   ส่วนต่างที่ได้เกินความคาดหวัง / สิ่งที่ไม่ได้ตามคาดหวัง

-    ทีม DM ที่นี่เข้มแข็งมาก จะประสานงานกันเป็นทีม และจะเน้นให้ความรู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

-    ได้รับความรู้เรื่องเท้า

-     ทีมที่นี่ต้อนรับดีมาก เป็นกันเอง อาหารอร่อย

-     มีโครงการตรวจสุขภาพครบส่วน และเน้นให้ผู้ป่วยควบคุมน้ำตาลและอาหารได้

4.   ท่านวางแผนจะทำอะไรต่อเมื่อกลับไป

-   จะเน้นพัฒนาวิธีการสอนโดยให้ผู้ป่วยนำปัญหามาคุยกับทีมและช่วยกันหาแนวทางแก้ไข

-    จะปรับปรุงรูปแบบใหม่ให้ได้ผลดีกับผู้ป่วย

แววตา  มาแจ่ม พยาบาลตึกผู้ป่วยใน

1.   ท่านได้ตามที่คาดหวังหรือไม่

จาก IPD นะคะ วันนี้ไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูใน ward (คาดหวังว่าจะได้เข้าไปค่ะ) แต่ก็ได้แนวทางในการดูแลผู้ป่วย DM ตั้งแต่ Admit การใช้ Care map ซึ่งทางทีมต้องกลับไปปรึกษาหาแนวทางร่วมกันอีกครั้ง การประเมินปัญหาผู้ป่วยแต่ละรายต้องสร้างความไว้วางใจ ไม่แบ่งแยกระดับ,ให้เวลาผู้ป่วยมากขึ้น เพื่อผู้ป่วยจะได้เปิดเผยปัญหาที่แท้จริง เพื่อจะได้หาแนวทางร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย

2. ส่วนต่างที่ได้เกินความคาดหวัง / สิ่งที่ไม่ได้ตามคาดหวัง

-    รู้สึกประทับใจทีม DM ของที่นี่มากค่ะ เป็นทีม work ที่ดี เข้มแข็ง ทีมมีช่องทางที่จะสามารถติดต่อกันได้สะดวก

-    วิธีการดูแลเท้าถึงจะไม่ได้ลงรายละเอียดมาก แต่พี่ ๆ ก็พยายามให้ความรู้อย่างเต็มที่

-    อาหารกลางวัน + เบรค อร่อยค่ะ

3.   ท่านวางแผนจะทำอะไรต่อเมื่อกลับไป

-    ใน ward จะจัดกลุ่มให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

-    ปรับปรุงรูปแบบการส่งใบ บส. ถ้าเป็นไปได้ก็อยากส่งข้อมูลผ่าน Internet ได้

-    คงต้องกลับไปคุยกันใหม่เรื่องเกณฑ์การส่งเยี่ยมบ้าน

สมทรง  หนันตา พยาบาลประจำคลินิกเบาหวาน

1.   ก่อนมามีความคาดหวังอะไรในการมาดูงานครั้งนี้

ต้องการข้อมูลทุกอย่างที่ รพ.พุทธฯ มี

2. ท่านได้ตามที่คาดหวังหรือไม่

-   Flow clinic

-   การเชื่อมโยงข้อมูล PCU

-   ระบบนัด

-   ชื่นชมทีมเบาหวานที่เข้มแข็ง (ใน รพ./ PCU รอบนอก)

3.   ส่วนต่างที่ได้เกินความคาดหวัง / สิ่งที่ไม่ได้ตามคาดหวัง

-    กิจกรรมช่วงระหว่างผู้ป่วยรอตรวจในคลินิก

-    การให้สุขศึกษา เน้นในผู้ป่วยที่จะมีปัญหา โดยให้ความรู้เฉพาะราย

-    ผู้ป่วยสามารถมาตรวจตอนบ่าย

-    ผู้ป่วยสามารถเลือกจะเจาะเลือดที่ PCU ใกล้บ้าน

-    เน้นผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง

-    ให้กำลังใจผู้ป่วย ไม่ใช่สั่งให้ทำ

-    มีผู้รับผิดชอบในแต่ละงานชัดเจน สุขศึกษา สุขภาพเท้า ตา (นครไทย จับฉ่าย)

-    การดูแลเท้า ไม่ควรนวดประคบ

-    การเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด เกี่ยวกับ DM

4.   ท่านวางแผนจะทำอะไรต่อเมื่อกลับไป

-    กลับไปสรุปว่าการดูแลผู้ป่วย DM ใน 1 ราย ต้องทำอะไรบ้างละเอียดมากขึ้น ควรจะมีแฟ้มประวัติสำหรับเบาหวาน

-    ควรคุยกันมากขึ้นในทีมเบาหวาน รพ./ PCU เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล

-    จุดไฟ/ ประกาย

-    ส่งอบรมดูงานการดูแลเท้า DM

-    จัดฝึกอบรม อสม. จนท. PCU เรื่องอาหาร DM/ ความรู้/ การตรวจน้ำตาล/ การตรวจเท้า/ ตรวจตา

บุศราวดี  อินคำไพ เจ้าหน้าที่ PCU

1.   ก่อนมามีความคาดหวังอะไรในการมาดูงานครั้งนี้

-   การส่งต่อผู้ป่วย DM ในการเยี่ยมบ้าน, การตอบกลับของใบ บส.

2. ท่านได้ตามที่คาดหวังหรือไม่

-   ได้ เรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไป PCU และการตอบกลับ ได้รับเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเยี่ยมบ้าน

3.   ส่วนต่างที่ได้เกินความคาดหวัง / สิ่งที่ไม่ได้ตามคาดหวัง/เกินความคาดหวัง

-    เกณฑ์การตรวจผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละราย/ การส่งต่อผู้ป่วยกลับ PCU

-    การแบ่งเกณฑ์ผู้ป่วยเบาหวานในการตรวจรักษา ทำให้สะดวกกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

-    การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละจุด เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม

4.   ท่านวางแผนจะทำอะไรต่อเมื่อกลับไป

-   การปรับเกณฑ์การเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยที่พบกรณีเร่งด่วน

-   การติดตามผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบเกี่ยวกับการมาตรวจตามนัด (ในชุมชน)

-   การจัดทำกลุ่มเบาหวานในชุมชนให้เกิดความต่อเนื่อง

-   การตอบกลับการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยหลังจากการติดตามเยี่ยมบ้านให้แต่ละจุดบริการ

สุธาสินี  มงคงวัจน์ พยาบาล PCU

 1. ก่อนมามีความคาดหวังอะไรในการมาดูงานครั้งนี้

การส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานในการเยี่ยมบ้าน, การตอบกลับของใบ บส.1

2.   ท่านได้ตามที่คาดหวังหรือไม่

การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ รู้สึกว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องพัฒนาต่อซึ่งก็ตรงกับความคาดหวังก่อนการมาดูงานในครั้งนี้

3.   ส่วนต่างที่ได้เกินความคาดหวัง / สิ่งที่ไม่ได้ตามคาดหวัง

-   การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง

-   การทำงานด้วยใจ

-   มีความสุขกับการทำงาน

-   การเยี่ยมบ้าน

4.  ไม่ได้ตามคาดหวัง

-   การเข้าไปดูงานเอกสารของผู้ป่วยเบาหวานในตึกผู้ป่วย

-   ปัญหาของ ward ในการประสานทีมสหวิชาชีพ

5. ท่านวางแผนจะทำอะไรต่อเมื่อกลับไป

-   จะพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในตึก ลดการ Re – Admit ต้องเข้าถึงผู้ป่วยให้มากขึ้น เห็นอกเห็นใจ ให้ความเป็นกันเองกับผู้ป่วย ต้องได้ใจผู้ป่วย

-   ควรให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมมากขึ้น พูดคุยปัญหาต่าง ๆ

-   มีการทำกิจกรรมกลุ่มในตึกผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยได้คุยปัญหากัน มากกว่าที่เราจะสอนฝ่ายเดียว

-   ต้องมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เพื่อให้งานมีคุณภาพ ไม่ใช่มีแต่ปริมาณ

ได้เห็นได้ฟังสิ่งที่ชาวนครไทยได้รับจากพวกเราแล้วดีใจ เพราะเราสามารถให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้ แม้จะไม่ทั้งหมดก็ตาม และการให้ทำให้พวกเราสุขใจ ตระหนักได้ถึงคำว่า ทีมแม้ว่า ทีมเราจะไม่ค่อยได้พร้อมหน้าพร้อมตาบ่อยนัก เพราะต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องทำมากมาย แต่เราก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้เวชศาสตร์ครอบครัว พุทธชินราช

คำสำคัญ (Tags)#aar

หมายเลขบันทึก: 72917, เขียน: 16 Jan 2007 @ 16:35 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและขอบคุณ อ้อย!คุณลิขิต ของเราเป็นอย่างมากที่สามารถเก็บรายละเอียดและลงบันทึกไว้เป็นคลังความรู้ของกลุ่มงานเรา ทำให้เห็นว่าเพื่อนของเราได้เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชดีๆจากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อ แล้วถ้ามีโอกาสเราจะขอตามไปดูว่างอกงามแค่ไหนนะอ้อยนะ
     ไม่ได้ชมซึ่งๆหน้า แต่เราว่า น้องๆเราตั้งใจทำงานและสามัคคีกันอย่างดียิ่ง สิ่งหนึ่งที่ภูมิใจในพวกเรามากก็คือ ความมุ่งมั่นทำงานให้เกิดผลต่อผู้ป่วยด้วยใจแห่งความปรารถนาดี เป็นที่มาของการแบ่งปันและน้อมรับข้อบกพร่องและยินดีแก้ไขด้วยใจเป็นสุข ขอให้รักษาบรรยากาศแบบนี้ไว้ให้ดีนะ
เขียนเมื่อ 
  • เราก็ภูมิใจในความรัก ความสามัคคี ของพวกเราเช่นเดียวกับอาจารย์นิพัธ  ค่ะน้องอ้อย...
  • โอกาสหน้าเราคงได้ไปนครไทยบ้างเนอะ อย่างพี่โต้งว่า "เพื่อนของเราได้เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืชดีๆจากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อ แล้วถ้ามีโอกาสเราจะขอตามไปดูว่างอกงามแค่ไหนนะอ้อยนะ"และเราคงได้อะไรใหม่ๆมาปรับปรุงงานของเราบ้างใช่ไหมล่ะ