ความเห็น 141123

Peer Assist ระหว่าง รพ.พุทธชินราช กับ รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย(ต่อ)

เขียนเมื่อ 
     ไม่ได้ชมซึ่งๆหน้า แต่เราว่า น้องๆเราตั้งใจทำงานและสามัคคีกันอย่างดียิ่ง สิ่งหนึ่งที่ภูมิใจในพวกเรามากก็คือ ความมุ่งมั่นทำงานให้เกิดผลต่อผู้ป่วยด้วยใจแห่งความปรารถนาดี เป็นที่มาของการแบ่งปันและน้อมรับข้อบกพร่องและยินดีแก้ไขด้วยใจเป็นสุข ขอให้รักษาบรรยากาศแบบนี้ไว้ให้ดีนะ