ไอเดียรณรงค์แต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ  ไอเดียดีดีที่เป็นรูปธรรม นำไปประยุกต์ปฏิบัติได้นี้ มาจากรายงานการประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 (2/2459) ของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ

          ท่านผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์กาญจนา  เชี่ยววิทย์การ ส่งเวียนรายงานให้คณะต่างๆ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง  ดิฉันเห็นว่ามีเรื่องที่น่าสนใจข้างต้นอยู่ด้วย จึงขอนำมาเผยแพร่อีกต่อหนึ่งดังนี้ค่ะ

          วาระอื่นๆ เรื่อง โครงการรณรงค์การแต่งกายชุดนิสิต

          ด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ  นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  มีดำริ อยากจะให้มหาวิทยาลัยนเรศวรนำร่องการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ โดยกองกิจการนิสิตเป็นหน่วยงานดำเนินงานหลัก และอยากให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ช่วยเผยแพร่ หรือรณรงค์ให้นิสิตแต่งกายถูกระเบียบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานด้วย  และที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการดังกล่าว หลากหลายแนวทาง ดังนี้

  1. หากคณะใดมีนิสิตที่แต่งกายถูกระเบียบและเล็งเห็นว่าสามารถเป็น Presenter ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการนิสิตแต่งกายถูกระเบียบได้  ให้แจ้งไปยังกองกิจการนิสิต
  2. จัดประชุมเกี่ยวกับการแต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ
  3. จัดตั้งชมรมนิสิตแต่งกายถูกระเบียบ
  4. ประกวดเรียงความสั้นๆ ในหัวเรื่อง " ชุดนิสิตช่วยชีวิตคุณได้อย่างไร "
  5. ประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ให้นิสิตแต่งกายถูกระเบียบ
  6. กิจกรรม ชุดนิสิตเก่าแลกชุดนิสิตใหม่ที่ถูกระเบียบ
  7. จัดโครงการ D for U ในประเด็นนิสิตแต่งกายถูกระเบียบ
  8. สำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการแต่งกายชุดนิสิต เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
  9. จัดให้มี Zone แต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบและเรียบร้อย โดยเริ่มจากพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย เช่น กองกิจการนิสิต  กองบริการการศึกษา และบริเวณพื้นที่ของคณะฯ ที่นิสิตศึกษาอยู่ เป็นต้น

จบข่าว