สิริพร ทิวะสิงห์ tuk-a-toon


บรรณารักษ์
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Username
tsirip
สมาชิกเลขที่
7704
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
  • ประวัติการทำงาน

ผู้ใช้งานที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 24 แห่ง สามารถเรียกดู Fulltext  ของบทความบางบทความจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย หรือจาก link โดยระบุรหัสสมาชิกและเรียกผ่าน VPN

ปี 2555

-แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคลเพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีกลุ่มภารกิจการจัดการสารสนเทศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2554

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเว็บบล็อกของบรรณารักษ์. รังสิตสารสนเทศ 14, 2(กค-ธค 51) : 12-21

- รายงานการวิจัยเรื่องความเชี่ยวชาญและความต้องการในวิชาชีพของบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งอื่นๆ ในด้านห้องสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รายงานการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2554

ปี 2553

- วิทยากรกรกระบวนการค่ายวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและผู้ปกครองร่วมใจลดอุบัติเหตุบนถนน โรงเรียนท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

- การสืบค้นบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น การแสดงผลงานในการสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 1/สุดใจ ธนไพศาล, สิริพร ทิวะสิงห์, วิลาวัณญ์ โต๊ะเอี่ยม, ศิริญาพร การสอน

-รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553  ระดับดีเยี่ยม ด้านสนับสนุนพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

 ปี 2552

 ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อกิจกรรมหนังดังกลางมอโครงการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การบริหารจัดการ Digital Online Resources และการนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์, ผู้เรียบเรียง

- ความคิดเห็นของบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการดำเนินงานภายใต้โครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่

 

ปี 2551 

- การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ความเป็นเลิศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ปี 2550 

- การลดขั้นตอนบริการรับ-ส่งทรัพยากรสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น : กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ความคิดเห็นของผู้รับบริการวิชาการต่อการดำเนินงานโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชุมชน

- ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุดมีชีวิต หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2549

- การใช้ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุด

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

- รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารอินฟอร์เมชั่นให้สมาชิกและผู้อ่านได้รับความพึงพอใจ

- บันทึกความทรงจำ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ห้องสมุดมีชีวิต : ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2548

- ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- มาใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้ากันเถอะ

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2547

- การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการทำดรรชนีราชกิจจานุเบกษาโดยใช้วิธีการปฏิบัติงานแบบเบ็ดเสร็จ : กรณีศึกษาหน่วยเอกสาร งานวารสารและเอกสาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวารสารและสิ่งพิมพ์พิเศษที่อยู่ระหว่างการทำดรรชนี

ปี 2545

- สารสนเทศบน WEB ของห้องสมุด

- การจัดบริการสาระจากหนังสือพิมพ์

- มาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ : ประสบการณ์จากการสัมมนา

ปี 2544

- การให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดผ่าน Journal link

ปี 2542

- ห้องสมุดกับบทบาทผู้ให้การอบรม

ปี 2541

- การใช้ catalog database maintenance module โปรแกรม INNOPAC ในการสร้างฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ

ปี 2540

- การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในงานจัดหมวดหมู่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท