หลังจากวันพุธที่ 3 มค 50 วันแรกของวันทำการ ที่ มมส. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณา ยืนยัน หรือ ไม่ยืนยัน กับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบการประเมินที่ 2” ที่คณะกรรมการประเมินภายนอก ส่งมา

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <table border="0" align="center"><tbody>

       

</tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p></font></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ซึ่งผลก็เป็นไปตามที่ผมคาดไว้ คือ ทั้งระดับสถาบัน และทุกกลุ่มสาขาทั้ง 8 เห็นชอบยืนยันผล (ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ อย่างไม่มีเงื่อนไข)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><table border="0" align="center"><tbody><tr>

   

</tr></tbody></table></font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แต่สิ่งสำคัญที่สุดคงไม่จบที่ได้รับการรับรองฯ ซึ่งมีคำถามต่อว่า จะทำอะไรต่อหลังผ่านประเมินภายนอก รอบ 2 โดยส่วนตัวผมคงตอบแทนมหาวิทยาลัยไม่ได้ แต่ถ้าถามความคิดผมตอนนี้ก็คิดอย่างภาพข้างล่าง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><table border="0" align="center"><tbody><tr><td>  <div style="text-align: center"></div> </td></tr></tbody></table></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ด้วยการนำเอากระบวนการจัดการความรู้มาขับเคลื่อนวงของการประกันคุณภาพ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องมาจากฐานของความร่วมมือภายใน มมส. โดยทางศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ จะทำหน้าที่ในฐานะ เพื่อนผู้ประสาน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">KPN</p>