มักจะมีนิสิตปริญญาโทโทรมาถามผมว่า  คำสั่งการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแต่ละตัวทำอย่างไรบ้าง วันนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจนะครับ  SPSSเป็นโปรแกรวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เน้นเชิงปริมาณ สามารถแสดงผลทั้งตัวเลขและกราฟ ซึ่งผมจะสรุปคำสั่งการวิเคราะห์มีดังนี้

         1. การค่าร้อยละ เลือกคำสั่ง Analyze เลือกคำสั่งย่อย Descriptive statistics เลือกเมนูย่อย Freuencies........

          2. การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้คำสั่งเดียวกับการหาค่าร้อยละ เพียงเปลี่ยนตรงเมนูย่อยเป็น Descriptive .....

         3. การหาค่าเฉลี่ย 2 ทางขึ้นไป เลือกคำสั่ง Analze เลือกคำสั่งย่อย Compare mean เลือกเมนูย่อย MEAN

         4.  การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระจากกัน เช่น เพศหญิงกับเพศชาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเปรียบเทียบค่า t   เลือกคำสั่ง Analze เลือกคำสั่งย่อย Compare mean เลือกเมนูย่อย Independent  sample test   

         5.  การเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน เช่น ทดสอบกับนักเรียน 5 คน สอบ 2 ครั้งคือก่อนเรียนและหลังเรียนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเปรียบเทียบค่า t   เลือกคำสั่ง Analze เลือกคำสั่งย่อย Compare mean เลือกเมนูย่อย Pari  sample test 

  เห็นไหมครับการใช้คำสั่ง SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์เชิงปริมาณไม่ยากเลย ลองไปใช้ดูนะครับ เดียวเจอกันใหม่ครับ